Magne Jensen er en av flere tilknyttet Fleinvær-samfunnet som reagerer sterkt på planene om et landbasert anlegg for lakseoppdrett på Feøya i Fleinvær. Illustrasjon: Privat/Gigante Havbruk

– Et brutalt og grotesk inngrep i uberørt og sårbar natur

– Dette er et tragisk og grotesk prosjekt. Feøya og Fleinvær er et unikt og frodig kalksteinsarkipele hvor fuglelivet står sentralt, sier Magne Jensen. 

I går ble det kjent at Gigante Havbruk planlegger å bygge et landbasert anlegg på Feøya i Fleinvær, som skal produsere 10.000 tonn laks i året – om lag halvparten av det volumet selskapet produserer i dag. 

En av pionérene 

Magne Jensen var en av pionérene innen lakseoppdrett i Nordland, da han var blant de første som startet i næringa. Men han sluttet. Nå er han fisker og gårdbruker, engasjert i miljøspørsmål, bosatt på Fleinvær og med god kunnskap om området. 

Som fisker lokalisert på Fleinvær reagerer han sterkt på å få et slikt anlegg rett inn i sin egen hage og arbeidsplass, men understreker at han bare snakker for seg selv. 

– Feøya må sees på som en fuglekoloni med flere titalls forskjellige hekkende arter. Mange av dem er rødlistet. Feøya og øyene rundt har en mengde forminner, blant annet masse gravrøyser fra jernalderen. Det er også funnet minner fra steinalderen. Sjøområdet rundt Feøya og spesielt sør- og sørvestover har svære grunnområder med tareskog som er et enestående oppvekstområde for fisk og marint liv. Områdene sørøst til nordøstover heller ned i dyphavsområder mot Saltenfjorden med store korallområder, blant annet den rødlistede arten Lopelia Pertusa, kaldtvannskorall. Området har stor verdi både i kommersielt fiske og som rekreasjonsområde, sier han. 

 – Blitt totalt overkjørt

Magne Jensen reagerer også på at prosjektet har gått nærmest under radaren til lokalbefolkningen og andre som har tilhørighet til Fleinvær.

– Det var ingen som visste om dette. Høringsfristen var også så stram, bare fire uker, sier han.

Både lokalutvalget på Fleinvær og Naturvernforbundet har klaget på den korte høringsfristen. Den er nå utvidet med fjorten dager, og går ut 26. juni. 

Nina Benjaminsen er en av de fastboende på Fleinvær. Hun sier lokalbefolkningen er blitt totalt overkjørt. 

– Dette har gått veldig stille for seg, fram til planene ble behandlet politisk. Vi ble tatt litt på senga. Nå er det viktig at vi henter inn all fakta i saken, og ikke blir usaklige i den videre dialogen, sier hun. 

20. mai er det folkemøte om utbyggingen. Da vil Kjell Lorentsen fra Gigante informere om planene. 

Mange tilknyttet Fleinvær-samfunnet

Håvard Lund driver Fordypningsrommet på Fleinvær. Han mener påstandene om at planene ikke vil føre til økt lyd- og lysproblematikk, er tull.

– Sansene blir så forsterket når man er her. Kroppen fanger opp alt. Men så er det jo et spørsmål om hva man kan leve med, sier han. 

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Håvard Lund driver Fordypningsrommet på Fleinvær. Arkivfoto: Martin Losvik

Lund har ikke tatt noe klart standpunkt til planene. 

– Jeg skal ikke påstå at jeg har mye kunnskap om dette. Ut fra mitt ståsted mener jeg i utgangspunktet at denne typen matproduksjon skal legges på land. Samtidig stiller jeg spørsmål om hvorfor et slikt anlegg skal legges nettopp hit, og ikke et sted som er regulert for industri. Dessuten tenker jeg at det må være mulig å vente med å bygge slike anlegg til vi har løst de utfordringene som er knyttet til denne typen produksjon, blant annet strømforbruk og forurensing, sier Lund. 

Han har også merket seg at de som er for Gigante-planene, understreker at det bare er ni fastboende på Fleinvær, mens betydningen av 20 nye arbeidsplasser i kommunen vil være stor. 

– Men vi er langt flere som er tilknyttet Fleinvær-samfunnet, sier han. 

Eneste uberørte fjordområdet 

Odd Alfred Jensen sitter i lokalutvalget og er også fisker. Han har jobbet med en høringsuttalelse fra Kystfiskarlaget, knyttet til det han sier er det eneste uberørte fjordområdet i Gildeskål kommune.

– Dette er et fiskefelt, og vi er flere som har arbeidsplassen vår her. Vi frykter forurensningen. Jeg som fisker er nervøs for bunnforholdene, som er spesielt gunstige spesielt for krabbene, sier han. 

Jensen stiller spørsmål ved politikernes prioriteringer, som på den ene siden jobber for å styrke fiskeflåten – blant annet ved å etablere fiskemottak – men samtidig fører en politikk som raserer livsgrunnlaget for næringen. 

– Vi trenger de lokale fjordområdene vi har igjen. De andre fjordene i kommunen er allerede ødelagt for fiske, av nettopp oppdrettsnæringen. Bestanden er gått ned, og fisken i nærheten av anleggene er uspiselig, sier han. 

Fikk dispensasjon

I kommuneplanens arealdel er Feøya betegnet som et rent landbruks-, natur- og friluftsområde, samt reindrift (LNFR-område) hvor det ikke er åpnet for bygging. Sjøarealene rundt er i arealplanen avsatt til akvakultur med vilkår: «Området kan kun benyttes til algedyrking, og til bløtdyr, krepsdyr og pigghuder.»

I april fikk Kjell Lorentsen og Gigante Havbruk innvilget dispensasjon i PNM-komiteen (plan, næring og miljø) i Gildeskål kommune, og dermed en foreløpig godkjenning av planene. 

Jensen mener saksgangen til nå, uten at lokalbefolkningen verken er orientert eller hørt, tyder på at politikerne i kommunen også vil gi tommelen opp i den videre prosessen. 

– Det snakkes om arbeidsplasser, men jeg kan vanskelig se hvordan dette vil gagne lokalmiljøet. Men samtidig er det delte meninger i lokalsamfunnet, selv om vi så langt har fått veldig lite informasjon, sier han. 

– Flertallet er positive 

Kjell Lorentsen har ikke før i dag fått med seg de kritiske røstene fra lokalsamfunnet. 

– Det store flertallet er positive til planene. Jeg har møtt mange i prosessen med å kjøpe landområdet, og de synes at det er bra at det skjer noe på Fleinvær, sier han. 

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Administrerende direktør Kjell Lorentsen i Gigante Havbruk. Arkivfoto: Mariell Tverrå Løkås

Lorentsen innrømmer at han er oppgitt over de kritiske røstene. 

– Her jobber vi med et prosjekt der det er tatt høyde for alle de forholdene som det har vært reist kritikk mot tidligere; lus, rømningsfare, forurensing... Absolutt alt. Og så hiver de seg rundt og protesterer enda mer, sier han. 

Første gang på land

Det er første gang Gigante Havbruk lanserer planer om et landbasert oppdrettsanlegg. Etter at høringsfristen er gått ut, starter jobben med den formelle søknaden. Den skal behandles i en rekke ulike instanser, blant annet Mattilsynet og fylkesmannen. Lorentsen regner med hele saksbehandlingen vil ta rundt et år.

– Etter planen blir det byggestart enten høsten 2018 eller 2019. Hvis vi skal ha vekst i næringen her i Norge, er framtida både mærebasert og landbasert lakseoppdrett, avslutter Lorentsen. 

 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.