Slik kan det planlagte oppdrettsanlegget på Feøya bli. Illustrasjon: Boarch

Vil bygge landbasert oppdrettsanlegg til 200 millioner på Fleinvær

I april godkjente Plan- og eiendomsutvalget i Gildeskål kommune at Gigante Havbruk, eid av den profilerte oppdrettskongen Kjell Lorentsen, får kjøpe ei tomt på Feøya for å bygge et enormt, landbasert lakseoppdrettanlegg.

Feøya er den sørøstligste delen av øyværet Fleinvær, en kort båttur utenfor Bodø.

Prisen for hele investeringen er ifølge Lorentsen på 200 millioner kroner. 

I sakspapirene heter det at etableringen vil gi kommunen omlag 20 nye årsverk, fordelt på ansatte ved anlegget og flere ansatte ved lakseslakteriet i kommunen.

Saken fortsetter under bildet.

Kjell Lorentsen har store planer for Fleinvær. Foto: Mariell Tverrå Løkås

Avviser luktproblematikk

Ifølge søknaden om tomtekjøpet skal ikke anlegget kunne ses fra noen av husene til de ni fastboende på Fleinvær. Anlegget er tenkt sprengt ned i terrenget og det skal heller ikke bygges hytter eller boliger på øya - de ansattes boligbehov skal løses med en arbeidsflåte, opplyser Lorentsen.

– Når det gjelder lukt ser vi bort fra at det skal bli noe fra oppdrettsanlegget, fra slamtankene kan det bli noe lukt, men de kommer til å behandle slam med lut så lukt bør det ikke bli, skriver rådmann i Gildeskål kommune, Helge D. Akerhaugen, i saksfremlegget i april.

Lys skal ifølge fremlegget heller ikke bli noe nevneverdig problem, mens lydproblematikken skal omgås ved å drive anlegget på landsstrøm. 

Konsesjonssøknad

Gigante Havbruk søker samtidig Nordland fylkeskommune om å tillate en årlig produksjon av 10 millioner kilo laks per år. Fylkesmannen og Mattilsynet vil også motta søknader.

Selv om tomtekjøpet er godkjent i kommunestyret, betyr ikke det at saken er biff: 

I kommuneplanens arealdel er Feøya betegnet som rent landbruks-, natur- og friluftsområde. Det er ikke åpnet for bygging. Dermed må det gis dispensasjon fra denne før byggingen kan starte.

Tomtearealet er på omlag 135 dekar. 

Saken fortsetter under illustrasjonen.

Anleggsområdet sett fra lufta. Illustrasjon: Boarch

Miljøbekymring

I rådmannens vurdering av saken anføres det at tiltaket vil innebære nye arbeidsplasser. 

Rådmannen uttrykker likevel en viss bekymring for miljømessige hensyn:

– Sjøvann fra anlegget vil gå ut i sjøen igjen etter bruk, og anlegget vil produsere store mengder slam. Det er viktig at dette håndteres på en god måte, og at utslipp ikke vil ha negative konsekvenser for livet i havet i området. Det er også viktig at anlegget ikke påvirker samfunnet her ute negativt med tanke på støy. Dette er momenter som må vurderes nærmere i en reguleringsplan eller i en søknad om dispensasjon for bruk av Feøya, skriver rådmannen.

Her er vedtaket i sin helhet:

  1. Gildeskål kommune viser til at det er positivt med ny næringsetablering i Fleinvær. Tiltaket vil også ha ringvirkninger for resten av kommunen i form av arbeidsplasser og skatteinntekter.

  2. Gigante Salmon As gis konsesjon for erverv av gnr 84 bnr 2 til næringsformål, med hjemmel i konsesjonsloven av 28.november 2003 nr.98. Prisen er kr 900.000.

  3. På Feøya finnes automatisk fredete kulturminner. Det er ikke tillatt å sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, dekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller framkalle fare for at dette kan skje.

 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.