Foto: Torbjørn Braset, Statens vegvesen

Bodø får ikke egen divisjon av Statens vegvesen

Skrevet av Markus André Jensen
20.05.2019 15:06 - OPPDATERT 20.05.2019 18:02

Flytter funksjoner fra trafikkstasjonen - mens ansatte kan bli flyttet til fylket.

I en pressemelding presenterer Statens vegvesen-direktør Bjørne Grimsrud visjonene for fremtidens vegvesen. Der blir kontorstedet og trafikkstasjonen i Bodø berørt.

Tidligere var det spekulert i at Bodø skulle bli base for en av de seks nye divisjonene vegvesenet blir delt opp i. Slik blir det ikke, hvis Grimsrud får viljen sin.

I stedet legges det opp til at Bodø blir et av fem regionale sentra. 

TIL FAUSKE

Enkelte av funksjonene ved dagens trafikkstasjon i byen planlegges også flyttet til Fauske.

Konstituert vegdirektør Bjørne Grimsrud leverte mandag sitt forslag til fremtidig lokalisering av Statens vegvesen til Samferdselsdepartementet.

– Statens vegvesen skal nå bli en mer effektiv organisasjon. Vi skal fra 2020 ikke lenger administrere fylkesveier og vi skal samtidig fornye og effektivisere vår egen organisasjon og oppgaveløsning, sier Grimsrud.

– Med vår solide fagkompetanse skal vi bidra til å gjøre folks hverdag enda enklere og tryggere. Vi skal levere funksjonelle tjenester og sikre riksveier med mindre bruk av penger.

I forslaget fremkommer det blant annet:

[annonse]
* Seks nye divisjoner opprettes og en rekke oppgaver fra Vegdirektoratet i Oslo flyttes til disse divisjonene. Ledelsen av divisjonene foreslås plassert på følgende steder:

o   Divisjon Veg: Tromsø

o   Divisjon Transport og samfunn: Trondheim

o   Divisjon Utbygging: Bergen

o   Divisjon Trafikant og kjøretøy: Arendal

o   Divisjon IT: Drammen

o   Divisjon Fellesfunksjoner: Moss

* Det blir opprettet fem regionale sentra blant annet med ansvar for kontakt med regionale og lokale myndigheter og næringsliv i Bodø, Molde, Leikanger, Arendal og på Lillehammer. Det vil dermed skje med utgangspunkt i der Statens vegvesen i dag har sine regionvegkontor.

* 22 av dagens 74 trafikkstasjoner legges ned.

* Enkelte kontorsteder avvikles når ansatte på disse stedene går over til fylkeskommunen som følge av regionreformen.

* Rundt 270 av dagens arbeidsplasser i Oslo flyttes ut fra hovedstaden.

Behovet for ny organisering kommer som en naturlig følge av flere forhold:

* Rundt 1.850 overføres fra Statens vegvesen til fylkeskommunene som følge av regionreformen (rundt 6.800 ansatte i Vegvesenet i dag)

* Færre og færre trenger å dra til en trafikkstasjon fordi flere og flere av oss nå bruker Statens vegvesens digitale, nettbaserte selvbetjeningsløsninger

* Generelle krav til effektivisering av organisasjonen vil medføre en ytterligere nedgang i antall ansatte fra mot 2024.

TILPASSES NYE RAMMER

– Vi skal skape en organisasjon tilpasset de nye rammene, men samtidig sørge for å bevare kompetansen i organisasjonen. Mens dagens struktur er basert på en etat med over 7.000 ansatte, må den framtidige strukturen tilpasses et vegvesen på om lag 4.500 ansatte. Vår strategi er å redusere og slå sammen lokasjoner som ligger geografisk nær hverandre og å utnytte de stedene vi er på i dag, sier Grimsrud.

– Statens vegvesen har de siste årene utviklet en rekke selvbetjeningsløsninger som har blitt en stor suksess blant brukerne. Mye av det vi før måtte møte på en trafikkstasjon for å gjøre, kan vi selv utføre egen pc eller mobil. Dette vil forsterke seg ytterligere i årene fremover.

– Jobben med å utvikle nye, smarte, digitale løsninger fortsetter med enda større tyngde i ny organisasjon. Samtidig kan vi nå vri ressurser fra skrankene slik at vi kan gi trafikanter enda bedre opplæring, og gjennomføre enda flere livsviktige kontroller langs veiene, sier kst. vegdirektør Bjørne Grimsrud.

Slik berøres kontorstedene og trafikkstasjonene i Salten:

[annonse]
Bodø kontorsted

224 ansatte

Videreføres. Ledelse av geografiske avdelinger på nivå 2 i divisjon Veg og divisjon Transport og samfunn foreslås lokalisert her. Det blir ansatte i avgang som følge av overføring av vegadministrasjon til fylkeskommunen. 

Bodø trafikkstasjon, laboratorium

24 ansatte

Beskrivelse av tjenestested

Trafikkstasjon med førerprøver lette (1326) og tunge klasser (119) inkl. MC (95), samt tilbud om forvaltningskontroll lette (733) og tunge kjøretøy (221).

Vurdering av framtidig tjenestetilbud

Servicekontor med tilbud om førerprøver lette klasser.

Konsekvens for brukerne

Hallkontroller, førerprøver MC og -tunge klasser overføres til Fauske (53 km avstand).

Konsekvens for kapasitet og infrastruktur

Nedlegging av kontrollhall med svært økonomiske besparelser.

Vurdering av krav og kriterier:

Tilbud om praktiske førerprøver på tunge klasser og MC flyttes til Fauske

Etterspørselen etter praktiske førerprøver i tunge klasser har de senere årene sunket ved Bodø trafikkstasjon. De siste årene har det bare vært tilbud om praktiske førerprøver i klasse C og D. Prøve i klasse CE har vært tilbudt ved Fauske trafikkstasjon. Avstanden mellom trafikkstasjonene i Bodø og på Fauske er 53 km. Med den synkende etterspørselen har Statens vegvesen funnet det samfunnsøkonomisk forsvarlig å kun opprettholde sensorkompetanse på tunge klasser ved Fauske trafikkstasjon, noe som samlet sett har vist seg å være en faglig styrke for sensorene i området. Trafikkmiljøet i Bodø er av en størrelse og kompleksitet som gjør det lite egnet til praktiske førerprøver i tunge klasser. En betydelig del av prøven brukes til å forflytte seg til landevegsmiljø, som er viktig for den praktiske fører-prøven i tunge klasser.

Statens vegvesen har ikke et eget område i Bodø for ferdighetsoppgavene under den praktiske MC-prøven. De senere årene har etaten leid et område ved et aktivitetssenter med motorsport. Dagens leieavtale representerer betydelige kostnader og løper ut 2021. Områdets størrelse og utforming ivaretar ikke sikkerheten på en tilfredsstillende måte for førerprøvekandidatene. Ved Fauske trafikkstasjon har derimot Statens vegvesen et eid område som benyttes til praktiske MC-prøver. Områdets størrelse, utforming og beliggenhet er ideelt. Ved overføring av MC-prøvene fra Bodø til Fauske vil området utvides noe og oppgraderes med nytt fast dekke.

Tilbud om forvaltningskontroller flyttes til Fauske

Effektiv ressursutnyttelse oppnås gjennom lokalisering ved sambrukstasjonen på Fauske. Likebehandling/kvalitet sikres gjennom større volum. Stedets egnethet – tilgjengelighet med bil for hallkontroll etc. – er også dårligere i Bodø enn på Fauske.

Fauske kontorsted

21 ansatte

Videreføres. Landsdekkende tjenester trafikant og kjøretøy.
Fauske trafikkstasjon

16 ansatte

Beskrivelse av tjenestested

Trafikkstasjon med førerprøver lette (385) og tunge klasser (105) inkl. MC (61), samt tilbud om forvaltningskontroll lette (390) og tunge kjøretøy (106).

Vurdering av framtidig tjenestetilbud

Sambruksstasjon med tilbud om førerprøver alle klasser, samt tilbud om forvaltningskontroll av lette/tunge kjøretøy og utekontroll av lette/tunge kjøretøy.

Konsekvens for brukerne

Tilbud uforandret.

Konsekvens for kapasitet og infrastruktur

Større utnyttelse av kontrollhall til forvaltningskontroll av lette og tunge kjøretøy, samt økt utekontroll av lette og tunge kjøretøy.

Vurdering av krav og kriterier:

Tilbud om førerprøver lette og tunge klasser

Faglige krav til trafikale utfordringer er tilfredsstilt. Volum på tjenestene er stort nok til å opprettholde likebehandling, kvalitet og effektiv drift.

Tilbud om forvaltningskontroller

Kompetanse og likebehandling sikres gjennom robuste fagmiljøer. Stedets egnethet – tilgjengelighet med bil for hallkontroll etc. – er god. Effektiv ressursutnyttelse oppnås gjennom lokalisering ved sambrukstasjon.