Bodø Nu har brutt god presse­skikk

Pressens Faglige Utvalg (PFU) har konkludert med at Bodø Nu har brutt god presseskikk på punktene 3.2 og 4.14 i Vær Varsom-plakaten.


Pressens Faglige Utvalg uttaler: 

Klagen gjelder en nyhetsartikkel i Bodø Nu om en utbygger som ble slått personlig konkurs etter økonomisk kaos i et større byggeprosjekt. I artikkelen stod det at hun som begjærte klager konkurs, ikke hadde fått dekket noe av sitt krav, og at klager ikke hadde flere muligheter til å anke rettens kjennelse. 

Klager er den omtalte utbyggeren. Klager mener redaksjonen burde sjekket fakta med ham eller bostyrer før publisering. Han anfører at artikkelen inneholder flere faktiske feil, blant annet om størrelsen på gjelden hans. Det er ifølge klager heller ikke riktig at hun som begjærte ham konkurs, ikke har fått innfridd noe av kravet sitt. Klager påpeker at det er feil at han ikke har flere muligheter til å anke konkurskjennelsen, og viser til at en veiledning om anke var vedlagt kjennelsen.

Bodø Nu avviser brudd på god presseskikk, og viser til at klagers advokat ble forsøkt kontaktet før publisering. Redaksjonen mener klager har fått god tid til å komme med tilsvar, og at han var svært lite samarbeidsvillig da han fikk mulighet til å korrigere opplysningene i artikkelen. Avisen påpeker at faktafeil og tittel ble endret i korrigert artikkel. Klager fikk også mulighet til å komme med sitt syn i en ny, oppfølgende artikkel, noe han ikke ønsket. 

Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener omtalen av byggeprosjektet og utbyggers konkurs var av offentlig interesse, og viser til pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet, jf. Vær Varsom-plakatens 1.4. 

Utvalget viser også til at det er vanlig praksis at mediene refererer fra rettsavgjørelser, og det er normalt ikke presseetisk påkrevd å kontakte partene og innhente samtidig imøtegåelse, jf. VVP 4.14, siden kontradiksjonen er ivaretatt i rettens behandling. 

Det er imidlertid en forutsetning at mediets omtale er tro mot det faktiske grunnlaget for rettsavgjørelsen. I dette tilfellet er det klagers motpart i den rettslige konflikten som i påklaget artikkel kommenterer og tolker konkurskjennelsen. I artikkelen er det hun som opplyser avisen om gjeldens størrelse og at hun ikke har fått innfridd noe av kravet sitt mot klager. Avisen siterer henne også på at klager ikke har flere ankemuligheter, noe klager tilbakeviser i korrigert artikkel.

Klager skulle fått mulighet til å svare på påstanden om at vedkommende ikke hadde fått tilbake noen penger av ham, jf. VVP 4.14, om retten til samtidige imøtegåelse av sterke beskyldninger av faktisk art. Utvalget minner om at den angrepne part ofte er en sentral kilde for å kontrollere om opplysningene er korrekte, jf. VVP 3.2. Det er en viktig del av det redaksjonelle kildearbeidet. I dette tilfellet hadde avisen heller ikke tatt kontakt med bostyrer, som det var naturlig å sjekke opplysningen om gjeldens størrelse mot. PFU registrerer at Bodø Nu skriver at avisen har fått innsyn i kjennelsen, men kan heller ikke se at denne inngår i faktagrunnlaget for artikkelen. Artikkelen fremstår derfor ensidig og på den ene partens premisser. 

Etter utvalgets syn, veier ikke korrigert artikkel, som ble publisert to dager etter, opp for det opprinnelige overtrampet. Bodø Nu har brutt god presseskikk på punktene 3.2 og 4.14 i Vær Varsom-plakaten.