Kommuneadvokaten har behandlet saken rundt Miljøtjenesten.

Det ble varslet om trakassering og lovbrudd i Miljøtjenesten. Nå har kommuneadvokaten undersøkt saken.

Skrevet av Pressemelding
05.12.2019 09:36 - OPPDATERT 05.12.2019 12:00

Seks ulike varsler har blitt meldt inn.

Kommuneadvokaten har nå levert sin tilbakemelding etter å ha fått i oppdrag å undersøke påstander om mulig trakassering/lovbrudd fra ledelsen i Miljøtjenesten.

Av mer enn 450 ansatte i Miljøtjenesten i Bodø kommune har kommuneadvokaten mottatt til sammen seks henvendelser:

  • To ansatte har fremlagt påstander om trakassering / lovbrudd fra ledelsen.
  • Tre ansatte har henvendt seg angående én konkret bruker og spørsmål om tilbudet denne mottar samt arbeidstakernes miljø i så måte. 

  • Den siste henvendelsen kommer fra en pårørende til en bruker i miljøtjenesten. 

– PERSONALSAKER

- Innholdet i henvendelsen fra den ansatte som påstår at Randi Huus, og andre ledere i Miljøtjenesten, utøver lederskap i strid med arbeidsmiljøloven kjenner jeg godt til fra før. Dette er personalsaker hvor det er tatt beslutninger etter grundige vurderinger, og hvor enkeltansatte ikke aksepterer de saklige tilbakemeldinger som ledere har gitt dem, sier kommunaldirektør for Helse- og omsorgsavdelingen (HO) i Bodø kommune, Arne Myrland.

Han forklarer at den ene personalsaken er behandlet grundig internt i linja, samt hos HR-kontorets jurister gjennom både en klagesaksbehandling og en fakta-undersøkelse. 

– Denne saken har jeg gjennomgått både før kommuneadvokatens arbeid og på nytt i etterkant. Faktaundersøkelsen konkluderer med at det «Ikke er avdekket kritikkverdige forhold». Jeg støtter den vurderingen, sier Myrland.

– Den andre personalsaken gjelder en ansatt som har mottatt flere advarsler i sitt arbeidsforhold. Jeg har også gjennomgått saksbehandlingen og vurderingene som er gjort her, og har ikke noe å utsette på dette heller, sier Myrland.


– 100 PROSENT TILLIT

Kommunaldirektøren sier videre at han har 100 prosent tillit til Randi Huus og hennes ledergruppe.

– Jeg må bare beklage det kjøret hun personlig har blitt utsatt for i media. Randi er en av de dyktigste lederne vi har i kommunen, og brenner for å gi Miljøtjenestens brukere et best mulig tilbud. I Bodø kommune ønsker vi ledere som er tydelige og viser vei. Her har våre ledere gitt tydelige tilbakemeldinger på arbeidsutførelse som ikke er i samsvar med de etiske reglene vi har i kommunen generelt og helseetiske standarder konkret, sier Arne Myrland.

[annonse]
– Når det gjelder de tre ansatte som henvender seg på vegne av en bruker og sitt eget arbeidsmiljø, så er også dette en sak jeg kjenner godt til. Jeg har gjennomført et møte med medisinsk-faglig ansvarlig lege for å forsikre meg om at overføringen var forsvarlig og riktig, og at det var gode planer for faglig opplæring av ansatte i Miljøtjenesten, sier Myrland. 

Han påpeker at kommuneoverlegen er tydelig på at det er både etisk og medisinsk riktig at personen overføres til Miljøtjenesten. 

– Samtidig tar jeg våre ansatte på alvor når de uttrykker bekymring for sine brukere og eget arbeidsmiljø. Jeg setter pris på at våre dyktige ansatte sier ifra om forhold som de vurderer som uheldige. For å sikre at de ansatte har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø vil brukerens situasjon og de ansattes arbeidsmiljø bli gjennomgått på nytt, sier kommunaldirektøren som i den forbindelse har bedt kommuneadvokaten om bistand.

– Alle ansatte i HO skal ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Det er viktig for meg at våre ansatte opplever reell medvirkning og at deres faglige innspill blir tatt alvorlig, og jeg vil takke for at vi har engasjerte og dyktige ansatte i så måte, sier Arne Myrland.

HENVENDELSE FRA PÅRØRENDE

Den siste henvendelsen til kommuneadvokaten kom fra en pårørende. 

– Samhandling med pårørende er viktig, og skal ha stor prioritet i hele HO. Vi har nettopp gjennomført en pårørendeundersøkelse i Miljøtjenesten for å sikre en systematisk gjennomgang av de pårørendes tilbakemeldinger. Jeg vil personlig sikre at temaet i denne konkrete henvendelsen blir fulgt opp i lederlinjen og i samarbeidet med tillitsvalgte og verneombud, sier Myrland. 

Kommuneadvokaten har valgt å ikke undersøke de to påstandene om trakassering/lovbrudd, men skriver i sin vurdering at «arbeidsgiver må … vurdere om det bør innhentes ekstern fagkompetanse eller om videre saksgang skal håndteres på bakgrunn av foreliggende rapporter fra HR og øvrige opplysninger i saken.»

AVSLUTTER UNDERSØKELSER

Arne Myrland opplyser om at begge sakene er kjente og nøye saksbehandlet i linjen og ved HR-kontoret. Jeg støtter de vurderinger som lederne og HR-kontorets jurister har gjort. 

– Det er min vurdering at det ikke er lovbrudd i utøvelse av lederskap fra Randi Huus og ledergruppen sin side. Tvert imot vil jeg berømme henne for måten hun tar lederskap på og driver fram gode tjenester innenfor stramme rammer. Jeg har derfor besluttet å avslutte mine undersøkelser i Miljøtjenesten, sier kommunaldirektør Arne Myrland og legger til:

– Nå er det viktig at Miljøtjenesten får anledning til å bygge opp sitt omdømme, sin rolle som arbeidsgiver for mange dyktige ansatte og ikke minst som en avdeling som gir gode og trygge tjenester til noen av våre mest sårbare innbyggere. Dette skal vi gjøre i tett samarbeid med tillitsvalgte og verneombud i HO. Vi trenger ledere og ansatte som ønsker å utvikle Miljøtjenesten sammen inn i framtida.