Gangbrua på Hunstadmoen er fjernet. Foto: Torbjørn Braset/Statens vegvesen

"Det er helt uakseptabelt at skolebarn eller noen andre kan bli skadet eller drept."

Skrevet av Ronny Nydal Sletteng
16.05.2019 09:20 - OPPDATERT 16.05.2019 11:05

MENING: FAU-leder Ronny Nydal Sletteng skriver åpent brev til ordfører Ida Pinnerød.

Ordfører, gratulerer med åpning av Bodøtunnelen!

Planene i reguleringsplanen som ble vedtatt da AP hadde ordføreren i Bodø i 2011 er nesten i mål. Tunnelen er blitt veldig bra, men noe ble oversett da reguleringsplanen ble vedtatt.

I Thallekrysset er fotgjengeroverganger erstattet med undergang for å bedre trafikksikkerheten, mens på Hunstadmoen har det motsatte skjedd. En undergang er erstattet med fotgjengeroverganger. Det er helt uforståelig, og er det jeg vil kalle et trafikksikkerhetsparadoks.

Hunstadmoen er nå det eneste stedet langs veien mellom Herredshuset og Støver hvor man ikke har et planfritt alternativ for kryssing av veien. Der finnes ingen sikker måte å krysse veien på, enten man er på skolevei, er ung, gammel, svaksynt, tunghørt, i rullestol, på vei hjem fra fest, eller skal nå bussen som går i motsatt retning på andre siden av veien. Veien må krysses i fotgjengerfelt uansett vær og føre. Selv en lav risiko er uendelig mye større enn ingen risiko.

De første ukene har tunnelen så langt allerede vært stengt tre ganger, og all trafikk går da igjen over trefelten på Hunstadmoen, nå med kryssing av myke trafikanter i fotgjengerfelt i tillegg.

Så vidt jeg vet har ingen blitt påkjørt og skadet eller drept av en kryssende bil mens de gikk i gangtunnelen eller over gangbrua. At kryssing skjer uten skader er nå avhengig av at samspillet mellom gående, syklister og bilister fungerer. Stort sett går det bra, men dessverre ikke alltid.

Stortinget vedtok i 2002 en Nullvisjon. Dette er en visjon om ingen drepte eller hardt skadde i trafikken. Sitat: "Nullvisjonen er en klargjøring av at det er moralsk og etisk uakseptabelt at folk blir drept eller hardt skadd i trafikkulykker…

Dette innebærer blant annet at transportsystemet, transportmidlene og regelverket for atferd skal utformes på en måte som fremmer trafikksikker atferd hos trafikantene, og i størst mulig grad medvirker til at menneskelige feilhandlinger ikke fører til alvorlige skader eller død." På Bypakke Bodøs hjemmesider kan vi lese følgende: «Det er vedtatt en handlingsplan som fokuserer på å redusere ulykker og øke andelene som går og sykler… Vi skal gjennomføre tiltak i registrerte ulykkespunkt, gjøre skoleveien enda tryggere…»

Så til reguleringsplanen som ligger til grunn for at gangbrua kunne tas ned, vedtatt i bystyremøtet 17.2.11 i PS 11/17.

[annonse]
Her står det å lese i sammendraget av reguleringsplanen: «Det er registrert mange ulykker på strekningen. De fleste av disse ulykkene skjer når gående og syklende skal krysse vegen. Vi har derfor satset på planskilte løsninger hvor gående og syklende separeres fra de kjørende. Gående og syklende skal passere de mest trafikkerte vegene planskilt.»

Reguleringsplanen har også noen effektmål: «Løsningene som velges i reguleringsplanen skal gi god trafikksikkerhet, trafikkbildet skal være lett lesbart med atskilte traséer for myke og harde trafikanter. »

Nå er brua tatt ned. Bodø kommune peker på Statens vegvesen, og Statens vegvesen peker på Bodø kommunes reguleringsplan for Hunstadmoen som Statens vegvesen i sin tid utarbeidet på oppdrag fra Bodø kommune.

Vi i FAU ved Alstad barneskole kan ikke se at verken Nullvisjonen eller effektmål for reguleringsplanen er oppnådd på Hunstadmoen, ei heller at den kan oppfylle intensjonen i handlingsplanen til Bypakke Bodø om en tryggere skolevei. Det er helt uakseptabelt at skolebarn eller noen andre kan bli skadet eller drept når de krysser fotgjengerfeltene. Vi har ingen tid å miste, og vi har heller ingen å miste.

Ordfører, skoleveien er blitt mindre trygg enn den var. Det er på tide å revurdere, og rette opp tidligere politiske vedtak, og få tilbake en planfri kryssing ved Hunstadmoen. Nå er det tid for handling. Tar du oppdraget?

Ronny Nydal Sletteng

FAU-leder ved Alstad barneskole

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.