Knut Petter Torgersen. Foto: NFK.

– Dette er nok det strammeste budsjettet vi har hatt på flere tiår.

Av Sindre Kolberg
14.11.2017 10:08 - OPPDATERT 22.01.2018 21:04

Det sier fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen (Ap), som i dag la fram forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021.

– Dette er nok det strammeste budsjettet vi har hatt på flere tiår. Driftskostnadene reduseres på alle områder mens viktige samfunnsinvesteringer prioriteres. Til sammen foreslås 4 milliarder kroner til investeringer i fireårsperioden.

Det sier fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen (Ap). I dag la han fram forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021.

Fylkesrådets forslag til driftsbudsjett er brutto på 6,3 milliarder kr i 2018. Investeringsbudsjettet er på 1,2 milliarder kr. Investeringene i perioden 2018-2021 er på ca. 4 milliarder. kr. Dette er midler som vil bli benyttet til beste for innbyggere og arbeids- og næringslivet i Nordland. 

Viktige politiske prioriteringer:

- Stimulere grønt næringsliv, herunder flere industriarbeidsplasser, redusere utslipp
- Redusere utenforskap fra arbeidsliv og utdanning
- Fellesskolen er viktig for å motvirke at  noen faller utenfor. Det er grunnen til at det prioriteres store penger til utvikling av skolene i hele Nordland, inkludert tidsriktig utstyr og læremidler
- Omstillingsarbeidet i Andøy kommune gir vi spesiell oppmerksomhet
- Til tross for store innsparingskrav og arbeid med å sikre en fortsatt sunn økonomi i Nordland, foreslår fylkesrådet at det skal investeres for vel 4.000 mill. kr frem mot 2021.

- Fylkesrådet er ellers fornøyd med å sette i gang anskaffelsen av to nye miljøvennlige Nordlandsekspresser.

Store utfordringer

Knut Petter Torgersen forteller at Nordland fylkeskommune står overfor stor  nedgang i inntektene. Dette skyldes at staten reduserer Nordlands inntekter med 284 millioner kroner fram mot 2020. I tillegg til det er det en betydelig reduksjon i ungdomskullene i Nordland, særlig i gruppen 16-18 år, noe som gir et ekstra inntektstap og færre søkere til de videregående skolene.

Fylkesrådet er opptatt av at fylkeskommunen fortsatt skal ha styring på egen økonomi og foreslår derfor å tilpasse kostnadene til et lavere inntektsnivå. Det er et grep vi må ta for å ivareta vår rolle som samfunnsutvikler. Så langt som mulig skjermes viktige tjenesteområder, men med de store innsparingskravene som en står overfor er det umulig å opprettholde samme tjenestetilbud som i dag.

Utgiftsreduksjon

Samlet er det innarbeidet kostnadsreduksjoner på ca. 350 millioner kr de neste fire årene- Alle sektorområder reduseres med 1 % av nettobudsjett i 2018.

- Ordinære utstyrs- og driftsposter prisjusteres ikke i 2018.

- Administrativ bemanning i sentral- og sektoradministrasjonene reduseres med 30 mill. kr innen 2020.
Bemanningsreduksjonen starter i 2018.

- Regionale utviklingsmidler er i statsbudsjettet foreslått redusert med 48,8 mill. kr dersom man ser bort fra egen bevilgning med omstillingsmidler til Andøya på 6 mill. kr. Dette betyr tilsvarende reduksjon i utgiftene til næring- og regional utvikling i fylket. Dette mener fylkesrådet er svært uheldig, ikke minst i en tid da fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler skal styrkes.

- Regjeringen har varslet at bevilgningen til tunnelsikring skal tas ut av rammetilskuddet fra 2020. Dette beløper seg til ca. 55 mill. kr og ligger som reduksjon på fylkesveier i 2020. Dette vil gi et ytterligere svekket grunnlag for fylkesveger/tunneler. Det er vi helt uenig i. Vi arbeider derfor for å unngå inntektsbortfall, og samtidig med hvordan man skal prioritere innretningen på reduksjonstiltaket dersom man ikke får gjennomslag i Stortinget.- Nedgang i ungdomsgruppene vil måtte bety endret tilbudsstruktur i den videregående opplæringen.

Nye skoler

På tross av dette satser fylkesrådet tungt på nettopp utdanning.

– Det avspeiles blant annet i vår satsing på nye bygg og nye skoler i Hadsel, Bodø, Narvik, Vefsn, Fauske og på Andøy. Vi satser også på en oppdatering av utstyret ved alle skolene våre. Slik blir utstyret ved skolene mer likt det som brukes ute i arbeidslivet, og utdanningen mer relevant, sier fylkesråden.

– Nye Hadsel videregående skole vil bygges i tre og med ny teknologi, noe som vil redusere energiforbruket og faktisk gi energioverskudd i deler av året. Vi øker ellers midlene brukt til utstyr ved skolene fra 40 til 80 millioner kroner i landtidsperioden. Dette for at utstyret som brukes i utdanningen skal matche det som brukes ute i næringslivet.

– I 2018 fortsetter vi arbeidet med å bedre forholdene for elevene som bor på hybel. I denne forbindelsen vurderer vi etablering av hybelhus.

– 2018 vil bli et meget arbeidsomt år for oss alle i fylkeskommunen, oppsummerer og avslutter fylkesråd for økonomi, Knut Petter Torgersen (Ap).

(Pressemelding)

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.