Håkon Andreas Møller, Gruppeleder Miljøpartiet De Grønne Foto: Bodø kommune.

«Ensidig parkeringsfokus kjører sentrumsdebatten i grøfta»

KOMMENTAR: Diskusjonen rundt parkeringstider i sentrum har åpnet et nytt rom for å diskutere sentrums plass i byutviklinga. Når Lars Vestnes prøver å lukeparkere seg inn i dette rommet, kolliderer han med Høyres egen bypolitikk. Her er fire grunner – én for hvert bilhjul – til at Høyres ensidige fokus parkerer partiet langt utenfor oppmalt område.

Dette er et debattinnlegg, og gir uttrykk for innsenderens meninger. 

Venstre forhjul: Når debatten sporer av

I sitt tilsvar til lederen i Avisa Nordland hopper Vestnes bukk over hovedpoenget i lederen: Økt konkurranse fra bilbasert handel utenfor bykjernen er hovedårsaken til at sentrum tappes for kunder.

Høyre skal ha ros for at de var med på å problematisere dette i forbindelse med det nye handelsområdet på Mørkved. Men det er bare tre år siden Høyre og resten av bystyreflertallet, mot stemmene til SV, Venstre, Rødt og De Grønne, innvilget Stormyra nye 9000 kvadratmeter med detaljhandel. Dette er varehandel som står i et direkte konkurranseforhold med sentrum.

Så viktig var dette for Høyre at man så bort fra fylkeskommunens innsigelse og sendte saken til departementet for endelig avgjørelse.

Protestene fra sentrumshandelen og gårdeierne var høylytte da også. Hvor var du, Vestnes?

Høyre forhjul: Høyre mangler inndekning

At samarbeidspartiene ikke fant rom for å reversere rådmannens forslag til nye parkeringstider, skyldes en kommuneøkonomi som er historisk stram. Men her er vi i godt selskap: Heller ikke Høyre, ei heller Vestnes’ støttespillere i Rødt og Venstre, fant inndekning i sine budsjetter.

Når Høyre vil ta fra næringsfondet for å reversere vedtaket, går det på bekostning av næringsfondets satsingsområder reiseliv, luftfart og havbruk. Det vil også svekke næringsfondet som et verktøy for grønn omstilling av næringslivet.

I tillegg er dette et kortsiktig grep som bare løser problemet ut året. De som måtte tro at det blir lettere å finne de nødvendige millionene i 2022-budsjettet, har ikke tatt inn over seg alvoret i kommunens økonomiske situasjon.

Venstre bakhjul: Parkeringsanlegg – hvor, og til hvilken pris?

Når Høyre argumenterer for nye parkeringsanlegg, bør vi lytte, for dette har partiet lang erfaring med. Frem til våren 2016, paradoksalt nok bare måneder før Høyre stilte seg bak målet om at personbiltrafikken i byen ikke skal øke, ville Høyre både bygge parkeringshus i kvartal 99 og i tillegg 700 parkeringsplasser på terskelen til rådhuset, under en grå og steinsatt Rådhusplass.

[annonse]
At sistnevnte ikke ble noe av, tror jeg mange er glade for. Tilbakemeldingene tyder på at folk ønsker seg mer, og ikke mindre, grønt i byen. Fortsatt biltrafikk forbi lekende barn i Solparken har heller ikke vært noe folkekrav.

Vestnes må nok også se langt etter støtte fra De Grønne til å grave opp Anna Benoni-parken for å bygge p-hus der. I en tettere by med mer folkeliv og høyere puls må vi ta vare på de små, grønne oasene, og skjerme dem best mulig fra støyende biltrafikk.

Det aller viktigste i denne sammenhengen er likevel at nye p-hus ikke bidrar til lavere parkeringsavgifter. Et nytt kommunalt anlegg må, som kvartal 99, prises høyere enn dagens gateparkering for å unngå konkurransevridning. Eksisterende private anlegg ligger allerede høyere i pris.

Høyre bakhjul: Parkeringsbelegg som mål på suksess

I sentrumsregnskapet for 2017 går det frem at 7 av 10 besøkende i sentrum kom med buss, sykkel eller til fots. I lys av boligbyggingen i sentrum er bilandelen antakeligvis enda lavere nå.

Også i framtida skal det være mulig å kjøre bil til sentrum. Spesielt viktig er det å ivareta dem som er dårlig til beins, og for den saks skyld distriktsbilistene, som Vestnes skyver foran seg i et dårlig skjult angrep på Senterpartiet.

Men siden parkeringsbelegget bare synliggjør en liten del av dem som bruker sentrum, er ikke det isolert sett noen god indikator på hvorvidt sentrum går bra.

Med disse tallene som bakteppe blir spørsmålet: Hvorfor akkurat parkering? Hvis målet er et mer attraktivt sentrum, hvorfor ikke gjøre som De Grønne og våre samarbeidspartier, og investere i gode og attraktive byrom og møteplasser som kommer alle til gode?

Sentrum er ingen «spøkelsesby». Men Lars Vestnes har rett i at et sterkt sentrum forutsetter politisk innsats. Den innsatsen må treffe bredt – og den må handle om mye mer enn betalingsparkering mellom kl. 16 og 18

Av: Håkon Andreas Møller, Gruppeleder Miljøpartiet De Grønne