Styret i FAU ved Bodøsjøen skole er klokkeklare i sin bønn til Bodøs politikere. Foto: Bodø kommune

Freser mot politikerne i flammende kronikk: – Det er helt uforståelig!

MENING: Styret i FAU krever byggetrinn 3 gjennomført som planlagt - på barnehagetomta - som står klar for byggetrinn 3 til Bodøsjøen Skole.

Det må overhodet ikke være noen tvil om at FAU og alle foresatte ved Bodøsjøen Skole vil ha nybygg, og ikke modulbygg. Hadde «brakker» vært det beste og mest fornuftige valget for nye skolebygg, så er det vel slik at det ville ha vært bare nye skoler i hele Bodø Skoleområde av moduler. Hvorfor ble det ikke valgt ved den nybygde skolen i Mørkvedbukta eller Tverlandet? Det er et mye rimeligere alternativ når vi er inne i disse sparetider.

Ja - vi har vært involvert gjennom representanter valgt av FAU til å sitte i bygge-gruppen. Men vi har overhodet ikke vært enige. Slik det fremstilles i prosjektskissen har det vært stor involvering og enighet i prosjektgruppa. Det er etter vår mening ikke tilfelle. Fagforeningene ved skolen og representantene fra FAU har slik vi kjenner til samme følelse.

Kommunal og moderniseringsdepartementet har utviklet en veileder. «Medvirkning i planlegging; Hvordan legge til rette for økt deltagelse og innflytelse i kommunal og regional planlegging etter plan- og bygningsloven».

På side 8 står følgende: «Hva er medvirkning? I plan- og bygningsloven forstås medvirkning som enkeltpersoners og gruppers rett til å kunne delta i, og påvirke offentlige utrednings- og beslutningsprosesser. Det betyr at befolkningen i et samfunn er med på å planlegge sin framtid. Medvirkning i planprosessen har et perspektiv om ”best mulig plan”, og har slik det beskrives i veilederen, mål om å: • sikre gode løsninger som tar hensyn til alles behov • legge til rette for at alle berørte og interesserte aktører kan komme til orde • fremme kreativitet og engasjement, og være en arena for demokratisk deltakelse i lokalsamfunn • fremskaffe et godt beslutningsgrunnlag» 

Videre heter det: «Medvirkning er en grunnleggende forutsetning i et lokaldemokrati, og gir befolkningen muligheten til å delta og medvirke til bedre planløsninger. Befolkningens aktive rolle i plan- og beslutningsprosessen fremheves som viktig for å ta vare på felles verdier og grunnleggende levekår i et bærekraftig samfunn. Hvordan medvirkningen i planleggingen tilrettelegges, er avgjørende for å sikre velfungerende og effektive planprosesser. En for rask oppstart uten tilstrekkelig involvering fra berørte interessegrupper, gir ikke nødvendigvis mer effektive planprosesser.»

Vi ber dere politikere sette dere nøye inn i denne veilederen. Vi hevder at kommunens plangruppe fra eiendom og oppvekstkontor helt klar ikke har fulgt denne veilederen i prosessen for Bodøsjøen Skole.

Begrunnelsen for å velge å flytte modulene som nå huser Aspåsen Skole har vært mange. Blant annet har vi fått fortalt at byggetrinn 3 ikke er avlyst, men utsatt. På grunn av den byggeaktiviteten som skjer i bydel Bodøsjøen, er det framstilt slik at behovet er akutt for utvidelse. Og det kan vi skjønne gjennom den tilflytningen som nå kommer, og basert på de hus og leiligheter som bygges nå og skal bygges snart. Vi minner allikevel om at når det ble laget reguleringsplan for området (og oppfølgingsplan), så var en av kriteriene at det ikke kunne startes videre utbygging av bydelen, før byggetrinn 3 ved Bodøsjøen Skole var fullført.

Det er derfor helt uforståelig for oss som allerede bor i bydelen og FAU at det faktisk i skrivende stund bygges på slakteritomta og at det planlegges oppstart på B4 (sist solgte felt av Bodø Kommune)!

I tillegg skrives det i Avisa Nordland den 13.oktober 2020 at rådmannen foreslår å selge felt B5 og B6.

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
Hvor skal de ungene som flytter hit til disse to feltene gå på skole?

Kapasitetsutvidelsen ved Bodøsjøen Skole hastet, (ref. utbygging av slakteritomta og salget av B4) og modulene som nå benyttes av Aspåsen Skole flyttes og oppgraderes til tech 17 og blir dermed permanente. Permanente i den forstand at de da kan brukes utover de 3 år som er grensen for å ha midlertidige bygg som her inneholder skolearealer.

Medlemmer i bygge-gruppa har følt at vi ikke har hatt valg. I de møter som har blitt avholdt har vi følt at ting har vært bestemt på forhånd, og vi har blitt presentert to løsninger der vi måtte velge ett. Det har vi gjort. Men vi føler oss egentlig «lurt opp i stry!» Etter det vi kjenner til i demokratiske politiske prosesser, så er det faktisk de valgte politikerne som bestemmer. Vår medvirkning har vært gjennom valg av «kolera og pest», og ikke gjennom å foreslå løsninger til det beste for ungene våre, skolen og bydelen.

Ettersom det er dere som bestemmer hva som skal skje i Bodø, er dere vår sjanse for å bli hørt i denne kampen som har vært gjennomført våren 2020. Prosessen har vært veldig kort; første møte ble avholdt 7.februar 2020. Der var planen å fremme forslaget i kommunestyret allerede i juni 2020. Det fikk vi etter mange runder og Coronatid utsatt til høsten. Når da prosjektskissen havner i mailboksen fredag 4.september 2020 kl. 1520, med ca. 2 ukers frist for kommentarer - følte vi oss maktesløse. Vi stiller spørsmål om hvorfor det ikke ble innkalt til et møte i gruppa for nøye gjennomgang av prosjektskisse.

Det ble en umulig oppgave å samle FAU på så kort varsel, pluss at det har vært en hektisk skolestart.  Det har ikke vært tid og anledning til å kunne involvere foresatte i bydelen på grunn av tiden, og ikke minst i forbindelse med den krisesituasjonen hele verden havnet i fra mars. Nedstengning gjorde at fysiske møter ikke kunne avholdes.

I prosjektskissen refereres det til usikkerhetsvurderinger og kuttlister for den planlagte utbyggingen. Skal det kuttes før det bygges? Hvordan er det mulig? Det har ikke vært diskutert eller nevnt for den del. Hele rammen for å flytte disse modulbyggene var 13,5 millioner, nå ser det jammen ut til å være 48,5 millioner!

Det har også vært store diskusjoner om uteområder og fasiliteter for spesialrom. Hvor skal elevene ha kroppsøving? Skolens gymsal er i utgangspunktet sprengt. Utegym? Javel - men her må nok alle stikke fingeren i jorda å tenke over hvor vi bor! Å ha kroppsøving ute mellom oktober og april er en stor utfordring, og FAU stiller spørsmål om hvordan man klarer å oppnå kompetansemålene i faget. Når vi har etterlyst svar på dette har svarene uteblitt. Skolen har imidlertid sagt at det må vi vel få til, men FAU stiller seg usikker på om det lar seg gjøre.

Bydel Bodøsjøen m/omlandet Grønnåsen og Alstad, - den eneste bydelen uten idrettshall. Det er et faktum. På tross av at det er bydelen som ekspanderer voldsomt i folketall og ikke minst unge innbyggere. I enden av veien bak Bodøsjøen skole ligger det en tomt ferdig regulert til idrettshall – det er bare å stikke spaden i jorda. Ettersom det er bare taushet knyttet til denne tomta kan vi vel regne med at også den havner på salgslista hos Bodø Kommune!? I vedtaket fra byggetrinn 2 ved skolen, står det skrevet at det parallellt med igangsettelse av byggetrinn 3 skulle igangsettes arbeid med en hall på denne tomta. Hvor er denne saken havnet?

Uteområdet for skolen er sprengt og utnyttet maksimalt ut fra dagens elevmasse. Det er slik at for å kunne tilby uteområder til alle trinn i denne coronatiden er faktisk parkeringsplassen tatt i bruk.

Er det tilfredsstillende for våre barn? NEI.

Jeg vet at skolen har bedt om å kunne få ta i bruk området rundt den nedlagte Bodøsjøen barnehage uten å få positiv respons på dette. Dette området er lovet og tiltenkt Bodøsjøen skole. Gjerdene må ned og området må tas i bruk av skolen omgående.

FAU Bodøsjøen skole krever følgende:

1.     Byggetrinn 3 skal gjennomføres på den tiltenkte tomta som tidligere ble brukt av Bodøsjøen Barnehage.

2.     Ungene ved skolen har krav på fasiliteter  - de må ha ny gymsal nå!

3.     Bydelen trenger en idrettshall; igangsettelse av byggestart må skje umiddelbart. 

4.     Elevtallet økes kraftig. Elevene må ha større uteområder for å kompensere for arealavtrykket modulene setter. 

5.     Området/tomta som tidligere tilhørte Bodøsjøen barnehage åpnes og overføres til Bodøsjøen Skole.

 

Bodøsjøen, 21 oktober 2020

Med vennlig hilsen

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
Styret i FAU, Bodøsjøen Skole;

Anne Lise Solbakk         Line Birgitta Schistad    Lene Hansen    Svein Hakvåg    Roger Langseth

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.