Kommunaldirektør for økonomi- og finans Kornelija Rasic og rådmann Rolf Kåre Jensen i Bodø kommune. Foto: Per-Inge Johnsen/Bodø kommune

God kvalitet i tjenestene,
 men for høye kostnader

Skrevet av pressemelding
07.11.2019 10:56 - OPPDATERT 07.11.2019 13:01

Bodø kommune leverer god kvalitet i tjenestene og gode faglige resultater som blir lagt positivt merke til både nasjonalt og internasjonalt. Men det har sin pris. Rådmannen påpeker at kostnadene må ned.

Rådmann Rolf Kåre Jensen la klokken 10.00 torsdag fram sitt forslag til budsjett 2020 og økonomiplan for perioden 2020-2023 for Bodø kommune.

Det legges fram et forslag til et driftsbudsjett for 2020 på cirka 4,7 milliarder kroner, og en investeringsplan som er på cirka 1,5 milliarder kroner og totalt for økonomiplanperioden på cirka 3,8 milliarder kroner.

Rådmannen legger fram et budsjett i balanse, men påpeker at arbeidet med budsjettet har vært svært krevende også i år.

 

GODE FAGLIGE RESULTATER

Rådmannen skriver i sitt forord at det er noen klare hovedtrender i forslaget til budsjett og økonomiplan.

Det ene er at Bodø kommune leverer gode faglige resultater.

– Dette er noe kommunebarometer, ulike nasjonale «kåringer» og faglig oppmerksomhet på mange områder viser, sier rådmann Rolf Kåre Jensen.

Han påpeker at flere store satsinger i kommunen har gitt både nasjonal og internasjonal oppmerksomhet.

[annonse]
– Kommunens satsing på heltidskultur og lærlinger, satsingen på samfunns- og byutvikling, økt vedlikehold og satsinger innen skole og velferd, er alle gode eksempler på dette, sier rådmannen og fortsetter:

– Det samme er prosjekter som Europeisk kulturhovedstad 2024, Smart by, ny bydel og ny flyplass.

Men stor aktivitet, økte behov og store ambisjoner, kombinert med kutt i inntektene og at statlige overføringer er lavere enn forventet -  gir også betydelige utfordringer, påpeker Jensen.

Dette var gjeldene for fjorårets forslag til budsjett og økonomiplan, og at dette er ytterligere forsterket i forslaget til budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020-2023, ifølge rådmannen. 

 

342 MILLIONER KRONER

Rådmannen viser til et salderingsbehov i budsjettforslaget for 2020 som er beregnet til 342 millioner kroner.

I sitt forslag til budsjett foreslår rådmannen at dette løses ved bruk av minimumsavdrag (121 millioner kroner), stillingsreduksjon/bruk av stillingsstopp (80 millioner kroner), bruk av premiefond (60 millioner kroner) og innsparing/effektivisering av driften i kommunen (80 millioner kroner).

– Både minimumsavdrag og bruk av fond er kortsiktige tiltak, vi utsetter utfordringer til neste år. Dette er ikke bærekraftig og økonomisk forsvarlig på sikt, sier Jensen.   

 

DRIFTSTILPASNING

Rådmannen legger fram et saldert budsjett og økonomiplan – et budsjettforslag i balanse.

Men han vektlegger at de økonomiske utfordringene er betydelige for 2020 og årene framover.

– Vi har betydelige utfordringer i å tilpasse utgifter i forhold til inntekter, sier rådmannen og opplyser om et sterkt behov for å få en bedre driftstilpasning.

– Dette for på sikt å få nødvendig økonomisk handlefrihet, sier Jensen.

Rådmannen viser også til at en analyse av kommunens økonomiske situasjon, som nylig er utført ved hjelp av Agenda Kaupang, viser et potensial for driftstilpasning som er i tråd med de skisserte behovene.

– Arbeidet med driftstilpasning er påbegynt, men hovedgrepene med realisering må gjøres i økonomiplanperioden 2020- 2023, sier Rolf Kåre Jensen.

Rådmannen vil også legge fram en sak for bystyret i mars 2020 der investeringsbudsjettet drøftes nærmere, med konsekvenser ved eventuelt å utsette noen investeringstiltak i årene som kommer.