Ordfører Ida Pinnerød og Bodø kommune fikk mandag overlevert Fafo-rapporten «Lang vei mot heltidskultur – evaluering av tre pilotprosjekter i Bodø». Rapporten er utarbeidet av Per Schanche (Agenda Kaupang) (t.v.) og Leif E. Moland (Fafo). Foto: Bernt Sønvisen

Har evaluert heltidsskulturen i kommunen

Skrevet av Rachel Elisabeth Antonsen
08.04.2019 14:17 - OPPDATERT 08.04.2019 17:02

Bodø kommune har nå fått overlevert en rapport fra Fafo med evaluering av tre pilotprosjekter for heltidskultur i helse- og omsorgsavdelingen i kommunen.

– Denne rapporten viser at vi er på rett vei når det gjelder heltidskultur i Bodø kommune, men også at det ikke er noe som kommer av seg selv, sier ordfører Ida Pinnerød.

Bakgrunnen for rapporten er at Sølvsuper helse- og velferdssenter, Hjemmetjenesten Sentrum og Miljøtjenestene i Vollsletta 10 i fjor gjennomførte et pilotprosjekt for innføring av heltidskultur i helse- og omsorgsavdelingen i Bodø kommune.

– Vi må nå gire opp satsingen og ta et steg videre, slik at prosjektet blir til gjeldende politikk for hele kommunen, sier Pinnerød.

– HAR FÅTT TIL MYE 

Mandag ble forskningsrapporten overlevert Bodø kommune av seniorforsker Leif E. Moland ved forskningsstiftelsen Fafo.

Det er Moland som i samarbeid med Per Schanche fra konsulentselskapet Agenda Kaupang har utarbeidet rapporten.

– Heltidskultur og heltid som norm i kommunesektoren har vært et mål i en årrekke. Bodø kommune har med dette pilotprosjektet fått til mye, og det er det gjort tiltak som ingen andre kommuner har gjort før, sier Leif E. Moland.

VIRKEMIDLER OG EFFEKTER 

I evalueringen er det sett på fire problemstillinger; hvilke virkemidler som er innført og hvilke effekter virkemidlene har hatt for målet om flere heltidsstillinger og effekt på drift og arbeidsmiljø.

Det er også sett på hvordan pilotprosjektet oppleves av ledere, ansatte og tillitsvalgte i de ulike avdelingene.

I rapporten vises det til positive resultater for alle de tre pilotene. Alle har hatt en oppgang på heltid, og det meldes tilbake om bedre arbeidsmiljø og bedre tjenester i helgene.

– Vollsletta har fått til mest. De har også nådd bystyrets mål om 30 prosent økning i heltidsstillinger. De er den eneste nyetablerte enheten, men det skal ikke brukes mot dem. Det er flott at ledelsen har planlagt godt og sett på muligheter for nye turnuser og stillinger i forkant av at man etablerer et nytt tjenestested, noe flere kommuner burde ha gjort, sier Moland.

– Veldig positivt Han trekker også fram bruk av langvakter i Hjemmetjenesten Sentrum i helgene.

 – Jeg har vært veldig avventende til om det er mulig å få til langvakter i hjemmetjenesten, med 15-timersvakter og arbeidsfri midt på dagen. Det må være en forskjell på langvakter og det å gå doble vakter.

Det krever blant annet at man kan sette ned arbeidstempoet, og heller jobbe smartere. Dette ser jeg at de langt på vei har fått til, og det er veldig positivt, sier forskeren og legger til:

– Noen kommuner har gjort dette, men det er ikke tidligere dokumentert at noen har fått dette til.

LANG VEI

Tittelen på Fafo-rapporten er «Lang vei mot heltidskultur – evaluering av tre pilotprosjekter i Bodø», og forskeren legger ikke skjul på at det er utfordringer knyttet til denne satsingen.

 I Fafo-rapporten er det også formulert flere forslag til forbedringer – blant annet om bruk av ressurser og om økonomistyring.

 Ett av forslagene til tiltak handler konkret om nattevaktene på Sølvsuper. I rapporten heter det blant annet at det som følge av langvakter for dagansatte, har medført utvidet arbeidstid og flere oppgaver og dermed økt belastning for nattevaktene.

 Forskeren vektlegger videre at alle må involveres, og dette inngår også i forslagene til tiltak.

 – For meg som forsker er det viktig å påpeke at man involverer alle berørte i et slikt prosjekt. Ikke bare de som er med på det nye, men også de øvrige ansatte både heltids- og deltidsansatte, dagvakt- og nattevaktansatte, sier Holand.

 – Mer avansert tilbud til flere Fafo-forskeren sier videre at jobben som gjøres for heltidskultur i helse- og omsorgsavdelingen i Bodø kommune kommer til å bli brukt som eksempler for resten av kommune-Norge framover.

Han er ikke i tvil om viktigheten av satsingen om heltidskultur i helse- og omsorgsektoren i kommunene.

 – Kommunene har et oppdrag om å levere gode tjenester samtidig som etterspørselen og krav til faglighet øker. Det skal gis et mye mer avansert tilbud til stadig flere brukere. Dette blir svært vanskelig for kommunene å møte med den rådende deltidskulturen. Satsingen på heltidskultur vil forhåpentligvis kunne bidra til å løse både dagens og morgendagens utfordringer, sier Leif E. Holand.

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.