Illustrasjonsfoto.

Kilder til Bodø Nu: Helse Nord-direktøren sier JA til PCI i Bodø

Skrevet av Markus André Jensen
10.10.2017 17:00 - OPPDATERT 22.01.2018 20:01

Lars Vorland legger frem sin innstilling til styret i neste uke.

Den meget omstridte PCI-saken, som har vakt enorm debatt i Nord-Norge i år, nærmer seg nå å få et endelig utfall.

Neste uke legger Helse Nord-direktør Lars Vorland frem sin innstilling til styret, som skal behandle saken onsdag 25. oktober.

Etter Bodø Nu erfarer vil den innstillingen gå ut på å si JA til et PCI-senter ved Nordlandssykehuset.

Dette ifølge sentralt plasserte kilder.

Samtidig skal det være en ikke uvesentlig andel motvilje mot et slikt forslag i Helse Nord-styret. 

Direktøren selv ønsker ikke å si noe om hvorvidt dette stemmer.

– Det er riktig at det kommer en PCI-sak til styret i neste møte. Hva denne innstillingen blir, kommer jeg ikke til å kommentere før mitt styre har mottatt den, sier Vorland til Bodø Nu.

Saken fortsetter under bildet.

Helse Nord-direktør Lars Vorland. Foto: Helse Nord RHF

[annonse]
Han legger til at saken for øyeblikket ligger til kvalitetssikring og at den vil bli offentliggjort 18. oktober. 

PCI-saken handler om hvorvidt det skal etableres et senter for denne typen behandling ved Nordlandssykehuset, i tillegg til det eksisterende behandlingstilbudet ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) i Tromsø.

En PCI-behandling kan utføres ved hjerteinfarkt, der et tynt kateter føres inn i blodåren og blåser opp en ballong i blodåren som kan løsne proppen - i beste fall før varig skade er oppstått. 

Frontene i debatten har vært steile og ordskiftet tidvis veldig aggressivt.

Det etablerte fagmiljøet i Tromsø har vært bekymret for at et PCI-tilbud i Bodø vil utvanne kvaliteten ved behandlingen, og føre til at legene i Tromsø for få årlige operasjoner til å bevare sin kompetanse.

I Bodø har man argumentert med at behandlingstilbudet bør være likt for pasienter i hele landsdelen, uavhengig av om man bor i nærheten av Tromsø eller Bodø - særlig fordi rask behandling kan motvirke varige skader.

Sist saken skulle opp for Helse Nord-styret, var i februar i år.

Den gang var også Vorlands innstilling positiv - men før saken ble lagt frem for styret, hadde støyen og bråket blitt så omfattende at direktøren trakk saken. Legene ved PCI-senteret i Tromsø arrangerte blant annet en egen pressekonferanse i regi av Mads Gilbert, der de protesterte mot innstillingen.

LES OGSÅ:

PCI-saken utsettes: – Ikke forsvarlig å sette i gang et slikt arbeid

Mads Gilbert oppfordrer til PCI-nei

Helse Nord-direktøren går for PCI i Bodø

Ambulerende motiver

Slik lød Vorlands innstilling sist saken sto på sakskartet:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar opprettelse av et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø.

2. PCI-behandlingen ved Nordlandssykehuset Bodø etableres som dagtilbud med planlagt oppstart i 2018.

3. Styret ber adm. direktør om å gå i dialog med Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF for å få etablert en sentersatellitt modell som legger til rette for at spesialistene fra Tromsø kan ambulere til Bodø.

4. Styret ber adm. direktør om å sikre at fagmiljøet ved hjertemedisinsk avdeling på Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø også i fremtiden kan opprettholde og videreutvikle forskning og kompetanse.

5. Styret ber adm. direktør om å gjennomføre en evaluering av tilbudet etter tre til fem år, før en tar stilling til en ev. videreutvikling av tjenesten. I evalueringen skal blant annet data fra Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser (Hjerte- og karregisteret) brukes som grunnlag for vurderingene.

6. Innsatsen for å øke andelen pasienter som får prehospital trombolyse må prioriteres, og logistikken i hele behandlingskjeden må forbedres i hele regionen, jf. styresak 131-2016 Rapport Hjerteinfarkt og perkutan koronar intervensjon (PCI). Et likeverdig tilbud i Helse Nord? - oppfølging og videre prosess og Oppdragsdokument 2017 til helseforetakene.

7. Økonomiske tilpasninger justeres i økonomisk langtidsplan og i årlige budsjetter.