Nordområdesenteret styrkes med 4 millioner kroner

Av REDAKSJONEN
12.10.2017 10:51 - OPPDATERT 22.01.2018 17:41

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Nord Universitet med 850 000 kroner til 20 studieplasser i IKT og med 4 millioner kroner til permanent styrking av Nordområdesenteret. Som bebudet satses det også 15 millioner kroner på museumsfaglig virksomhet i Bodø.

 

SLIK PÅVIRKER STATSBUDSJETTET BODØ OG NORDLAND:


Utdanning

 • Regjeringen foreslår å bevilge 26,7 millioner kroner til å fortsette etableringen av en offentlig toårig fagskole for utdanning av brann- og redningspersonell. Fagskolen er lokalisert i nåværende Norges brannskole i Tjeldsund kommune.
 • Regjeringen foreslår å videreføre økningen i tilskuddet til Nasjonalt senter for romrelatert opplæring (NAROM) fra Revidert Nasjonalbudsjett 2017 med 6,8 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Nord Universitet (NU) med 850 000 kroner til 20 studieplasser i IKT og med 4 millioner kroner til permanent styrking av Nordområdesenteret.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT), som har studiested i Narvik, med 1,7 millioner kroner. Det skal gå til 40 studieplasser i IKT.

Forskning

 • Regjeringen vil styrke innsatsen innen havbruksforskning og kunnskap om nye marine arter, og foreslår å øke bevilgningen med 14 millioner kroner i 2018. Regjeringen foreslår i tillegg å bevilge 11 millioner kroner til et forskningstokt til Antarktis. Regjeringen foreslår å redusere Havforskningsinstituttets ordinære driftsbevilgning med 10 millioner kroner.

Sysselsetting

 • Regjeringen foreslår å videreføre tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk. I 2016 var om lag 1 000 sjøfolk i Nordland omfattet av tilskuddsordningen.

Næring/innovasjon

 • Regjeringen foreslår å innføre avgiftsfritak på driftsmidler i reindriften så snart som mulig i 2018. Dette gjelder Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark.
 • Regjeringen har prioritert de direkte tilskuddsordningene over reindriftsavtalen for å støtte opp om de utøverne som har reindrift som hovedvirksomhet og legge til rette for økt omsetning og lønnsomhet i næringen. Under denne regjeringen har de direkte tilskuddsordningene økt fra 69,1 til 76,7 millioner kroner per år. Regjeringen foreslår å bevilge 76,7 millioner kroner også i 2018. Regjeringen foreslår å øremerke 2 millioner kroner til arktisk landbruk i Nordland, Troms og Finnmark. Beløpene er ikke fordelt fylkene imellom ennå.
 • Regjeringen foreslår å bevilge totalt om lag 50 millioner kroner for å stimulere innovasjon og næringsutvikling i landbruket. Av disse vil det bli delt ut 3,4 millioner kroner i fylkesvise utrednings- og tilretteleggingsmidler (UT-midler) til Nordland fylke.
 • Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2018 i overkant av 4,3 milliarder kroner mer til næringsrettet forskning og innovasjon enn i 2013, inkludert beregnet skattefradrag for skattefunnordningen og kapitalfunn. Kapitalfunn er en ny skatteinsentivordning for investeringer i oppstartsselskaper som ble vedtatt i revidert nasjonalbudsjett 2017. Ordningene er landsdekkende, og bedrifter i Nordland kan søke om pengene. Mer forskning og utvikling i næringslivet gir nye produkter og tjenester, som igjen gir ny verdiskaping og vekst.

Helse

 • Regjeringen vil etablere et statlig tilbud til barn som har et behov for langvarig og/eller spesialisert omsorg utenfor hjemmet, og som samtidig har omfattende og sammensatt psykiske vansker og lidelser.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 36,8 millioner over Barne- og likestillingsdepartementets budsjett og 3,9 millioner over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett til å etablere to omsorg- og behandlingsinstitusjoner for barn i Søgne kommune i Vest-Agder og Bodø kommune i Nordland. Både barnevernstjenesten og helsetjenesten skal ha ansvaret for innholdet i institusjonene. Det er planlagt at institusjonene får oppstart høsten 2018.

Klima

 • I 2016 ble det opprettet en tilskuddsordning for kommunale klimatiltak "Klimasats" i Miljødirektoratet. I 2017 ble det tildelt 150 millioner kroner. Alle fylker har fått tildelt midler til ulike prosjekter. Regjeringen foreslår å videreføre ordningen med en bevilgning på nærmere 107 millioner kroner i 2018.
 • I 2015 startet regjeringen en treårig pilotordning for skogplanting på nye areal som klimatiltak. Fylkene Nordland, Rogaland og Nord-Trøndelag har deltatt i pilotprosjektet.

  Ordningen blir avsluttet i 2018. Det videre arbeidet med planting av skog på nye areal som klimatiltak vil bli avgjort på bakgrunn av evalueringen som vil bli gjennomført i 2018.

Vann/flom

 • Regjeringen foreslår å bevilge 975 millioner kroner til Norges vassdrags- og energidirektoratets (NVE) forvaltningsområder. NVE har ansvar for å forvalte de innenlandske energiressursene og er nasjonal reguleringsmyndighet for elektrisitetssektoren. NVE har ansvar for å forvalte Norges vannressurser og ivareta statlige forvaltningsoppgaver innen flom- og skredforebygging. NVE har hovedkontor i Oslo og regionskontor i blant annet Narvik.

Politi/brann

 • Regjeringen foreslår å fortsette samlokaliseringsprosessen og ønsker derfor å bevilge 17,5 millioner kroner til å samlokalisere politi og brannvesen i Tromsø.

Kultur/idrett

 • Regjeringen foreslår å bevilge 15 millioner kroner for å dekke merkostnader knyttet til flyttingen av forvaltning av museumsfaglige oppgaver i Norsk kulturråd fra Oslo til Bodø. Utgiftene vil være knyttet til rekruttering av ansatte, investeringskostnader ved etablering av nytt kontor og økte husleiekostnader for Norsk kulturråd. Flyttingen av om lag ti stillinger er et ledd i oppfølgingen av Kommunal- og moderniseringsdepartementets Meld. St. 18 (2016–2017) Bærekraftige byar og sterke distrikt. Kulturrådet har satt i gang arbeidet med etableringen av kontoret i Bodø, med sikte på åpning i løpet av første halvår 2018.
 • Regjeringen foreslår også i 2018 å bevilge 15 millioner kroner til sykkelrittet Arctic Race of Norway. Rittet blir i 2018 arrangert for sjette gang. I løpet av de kommende årene skal alle regioner i Nord-Norge være vertskap for rittet. Bevilgningen foreslås som tidligere håndtert av de tre fylkeskommunene i Nord-Norge.

Nasjonalbiblioteket

 • Regjeringen foreslår å bevilge 115 millioner kroner til nytt sikringsmagasin for Nasjonalbiblioteket og arkivmagasin i fjellet i Rana.
 • Av Regjeringens forslag på 15 millioner kroner i økning i bevilgningen til Arkivverket, skal 5 millioner kroner bidra til økt lagringskapasitet og digitalisering av papirbaserte arkiv ved Nasjonalbibliotekets anlegg i Mo i Rana.

Brønnøysundregistrene/Altinn

 • I budsjettet for 2017 ble det bevilget 172 millioner kroner til ny registerplattform for Brønnøysundregistrene. Prosjektet har en total kostnadsramme på over 1 milliard kroner og planlegges gjennomført i perioden 2017-2022. Regjeringen foreslår en bevilgning på 212 millioner kroner for 2018. Prosjektet skal ta 14 registersystemer over på en ny registerplattform, og skal legge til rette for mer moderne og automatiserte løsninger. Ny plattform vil også legge til rette for utvikling av nye tjenester og ytterligere gjenbruk av data.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 55 millioner kroner til en ny tjenesteplattform i Altinn. Plattformen som Altinn er bygget på, er gammel, og uten en modernisering kan den ikke oppfylle brukernes forventninger til funksjon og stabilitet. Bruken av Altinn vil stoppe opp hvis ikke etatene som er avhengige av den, kan stole på at den fungerer og dekker deres behov.

Forsvar

 • Regjeringens foreslår en økning av forsvarsrammen med 294 millioner kroner til den forserte anskaffelsen av tre nye havgående kystvaktfartøyer til erstatning for Nordkapp-klassen. Fartøyene skal bygges i Norge.
 • Én ubåt vil fortsatt ha permanent tilstedeværelse i nordområdene med forsyningsbase ved Ramsund orlogsstasjon. Dette medfører en fortsatt økt maritim operativ tilgjengelighet i Nord-Norge.
 • Regjeringen planlegger å bruke i overkant av 45 millioner kroner til å videreføre pågående investeringsprosjekter i Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i Nordland i 2018. Midlene kommer fra regjeringens forslag om å bevilge 3,9 milliarder kroner til eiendom, bygg og anlegg i forsvarssektoren i 2018. Midlene er i hovedsak planlagt til å ferdigstille prosjektet for å sikre tilstrekkelig drivstoffetterforsyning til Bodø flystasjon, og til å starte arbeidet med ny reguleringsplan for Evenes flystasjon.
 • I tillegg videreføres prosjekt for sikringstiltak på Reitan. Videre planlegges det å igangsette prosjekter med en utbetaling i 2018 på om lag 250 millioner kroner i Nordland i 2018.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen for etableringen på Evenes flystasjon med 58 millioner kroner i 2018. Dette kommer i tillegg til 146 millioner kroner som allerede er avsatt til utvikling av eiendom, bygg og anlegg på Evenes i 2018. Tiltakene i 2018 innebærer i hovedsak å etablere en prosjektorganisasjon, oppgradere eksisterende infrastruktur i bakken og etablere fysisk sikring og beskyttelse av Evenes flystasjon. Det planlegges å sette i gang et prosjekt for utvidelse av kontorkapasitet og tilpasninger av Kystvaktens operasjonssentral på Sortland.
 • Melbu/Haugtuva skytefelt er lagt ned. Miljøsaneringen som var planlagt utført i 2017, er flyttet til 2018 på grunn av krav om ytterligere informasjon og oppdatering av tiltaksplan. Det er planlagt å bruke 14 millioner kroner på tiltaket i 2018.
 • Skarsteindalen skytefelt er lagt ned og planlegges miljøsanert i 2018. Det er planlagt å bruk 15 millioner kroner på tiltaket i 2018.

Vei

Regjeringen foreslår å bevilge 35,9 milliarder kroner til veiformål i 2018. For Nordland innebærer dette:

 • E6 Helgeland sør, Trøndelag grense - Korgen, Vefsn og Grane kommuner
  For E6 Helgeland sør, på strekningen Trøndelag grense -Korgen foreslår regjeringen 1 044 millioner kroner, fordelt på 890 millioner kroner statlige i statlige midler og 154 millioner kroner som forutsettes stilt til disposisjon av bompengeselskapet.  

  I kontrakten er det en opsjon på å avbestille arbeidene på delstrekningene Krokstrand sentrum og Krokstrand-Bolna, innen utgangen av september 2017. Ved behandlingen av Nasjonal transportplan 2018-2029 ba Stortinget om at regjeringen sikrer en helhetlig og sammenhengende gjennomføring av alle delstrekningene. Rana kommune og Nordland fylkeskommune har gått inn for endringer i bompengeopplegget som sikrer dette. Samferdselsdepartementet har derfor ikke tatt i bruk opsjonene, og vil komme tilbake til Stortinget etter nærmere avklaringer.

  Det legges opp til å bygge ut til sammen om lag 80 km vei. På strekningen vil den samme entreprenøren stå for utbygging, drift og vedlikehold i en periode på inntil 15 år, etter den såkalte veiutviklingskontrakten. Dette er et tilsvarende opplegg som for E6 Helgeland nord.

  Av forutsatte midler foreslår regjeringen at 44 millioner kroner stilles til disposisjon av bompengeselskapet til veiutviklingskontrakten. Veien forventes åpnet for trafikk i 2021.

  I tillegg inngår delstrekningen Kappskarmo-Brattåsen-Lien, hvor det vil bli benyttet tradisjonelle konkurranseformer. Av foreslåtte midler i 2018 forutsette regjeringen at 110 millioner kroner stilles til disposisjon av bompengeselskapet til Kappskarmo-Brattåsen-Lien. Det legges opp til anleggsstart sommeren 2018, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2022.
 • E6 Helgeland nord, Hemnes og Rana kommuner
  For prosjektet E6 Helgeland nord er foreslår regjeringen 477 millioner kroner i 2018. Av dette er 445 millioner kroner statlige midler, mens 32 millioner kroner forutsettes stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

  Arbeidene på utviklingskontrakten startet i september 2015. En strekning på til sammen 11,6 km ble åpnet for trafikk i juli 2017. Resten av veien forventes åpnet for trafikk i løpet av høsten 2019.
 • Rv 77 Tjernfjellet, Saltdal kommune
  Regjeringen foreslått 145 millioner kroner i statlige midler til rv 77 Tjernfjellet i Saltdal kommune. Midlene finansieres ved kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift i de tre nordligste fylkene. Prosjektet omfatter blant annet bygging av en om lag 3,4 km lang tunnel gjennom Tjernfjellet. Arbeidet startet i februar 2016 og forventes åpnet for trafikk høsten 2019.
 • Rv 80 Hunstadmoen-Thallekrysset, Bodø kommune
  Regjeringen  foreslår 435 millioner kroner til prosjektet rv 80 Hunstadmoen-Thallekrysset i Bodø. Av dette er 175 millioner kroner statlige midler, mens 260 millioner kroner forutsettes stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet inngår i Bypakke Bodø. Samlet lengde for prosjektet er 5,4 km, inkludert en 2,8 km lang toløps tunnel mellom Hunstadmoen og Bodøelv. Anleggsarbeidene startet i januar 2015, og forventes åpnet for trafikk sommeren 2019.
 • E6 Hålogalandsbrua, Narvik kommune
  Regjeringen foreslår 180 millioner kroner til E6 Hålogalandsbrua. Av dette er 102 millioner kroner statlige midler, mens det forutsettes at 78 millioner stilles til disposisjon av bompengeselskapet. Hålogalandsbrua forventes åpnet for trafikk i juli 2018. Broen vil korte inn E6 med 18 km og redusere kjøretiden mellom Narvik og Harstad/Narvik lufthavn, Evenes, med 15-20 minutter.
 • Tiltak på tunneler på E6
  Regjeringen vil sette av midler til å videreføre utbedringsarbeider i flere tunneler på E6:
  - Finneidfjord (Hemnes kommune)
  - Nesset (Hemnes kommune)
  - Illhølia (Rana kommune)
  - Saksenvik (Saltdal kommune)
  - Kvænfloget (Fauske kommune)
  - Tømmernes (Hamarøy kommune)
  - Forså (Ballangen kommune)
  - Fagernes (Narvik kommune) 

Jernbane 

 • Ofotbanen – Narvik omformerstasjon og tiltak på Narvik stasjon, Narvik kommune
  Regjeringen vil sette av i alt 233 millioner kroner til planlegging av kapasitetsøkende tiltak, og til arbeid med stasjoner og knutepunkter i 2018. Dette omfatter blant annet planlegging av ny omformerstasjon i Narvik, som skal erstatte den eksisterende omformerstasjonen på Rombak. Det planlegges å legge til rette for 750 meter lange godstog, samt å skille malmtrafikken til Luossavaarra-Kiirunavaara AB (LKAB)/Malmtrafikk AS (MTAS) og godstrafikken til Narvikterminalen. Det har pågått forhandlinger med LKAB om anleggsbidrag siden høsten 2016.
 • Ofotbanen – Djupvik kryssingsspor og strakstiltak på Narvik stasjon, Narvik kommune
  Regjeringen foreslår 55 millioner kroner til sluttarbeider og -oppgjør på Djupvik kryssingsspor og strakstiltak på Narvik stasjon. Strakstiltakene på stasjonen er nødvendig for å tilpasse infrastrukturen til det svenske selskapet LKABs nye sikringsanlegg, sporveksler, signaler og driftsveger.
 • Nordlandsbanen - Fauske godsterminal, Fauske kommune
  Regjeringen vil sette av et mindre beløp til ferdigstilling av Fauske godsterminal på Nordlandsbanen, med en forventet sluttkostnad for prosjektet på 21 millioner kroner.
 • Vedlikehold og fornying av eksisterende jernbanenett
  For å legge til rette for en sikker og driftsstabil togtrafikk, foreslår regjeringen å bevilge nær 5,2 milliarder kroner til vedlikehold av dagens jernbaneinfrastruktur, inkludert 2,1 milliarder kroner til fornyingstiltak og 925 millioner kroner til videreføring av arbeidet med det nye signal- og sikringssystemet ERTMS. Midlene til vedlikehold er ikke geografisk fordelt eller spesifisert på annen måte i budsjettforslaget. Bane NOR vurderer løpende prioriteringen av vedlikehold i Nordland med utgangspunkt i målene for driftsstabilitet, infrastrukturens tilstand, togtrafikken, samt kortsiktige og langsiktige behov. 

Luftfart

 • Kjøp av innenlandske flyruter
  Regjeringen foreslår å bevilge 725,7 millioner kroner til kjøp av innenlandske flyruter i 2018. Samferdselsdepartementet inngikk i 2016 nye kontrakter for ruteflyging på følgende ruter i Nordland for perioden 1. april 2017 – 31. mars 2022:
  - Andøya – Bodø v.v., Andøya – Tromsø v.v.
  - Harstad/Narvik – Tromsø v.v.
  - Svolvær – Bodø v.v.
  - Leknes – Bodø v.v.
  - Røst – Bodø v.v.
  - Brønnøysund – Bodø v.v. og Brønnøysund – Trondheim v.v.
  - Sandnessjøen – Bodø v.v. og Sandnessjøen – Trondheim v.v.
  - Mo i Rana – Bodø v.v. og Mo i Rana – Trondheim v.v.
  - Mosjøen – Bodø v.v. og Mosjøen – Trondheim v.v.

  På den regionale helikopterruten Værøy – Bodø v.v. er det inngått en kontrakt som gjelder for perioden 1. august 2014 – 31. juli 2019. I 2018 vil det bli lyst ut ny konkurranse om drift av helikopterruten med oppstart 1. august 2019.
 • Luftfartstilsynet, Bodø kommune
  Regjeringen foreslår å bevilge 222,3 millioner kroner til Luftfartstilsynet i 2018. I forslaget inngår midler til nye oppgaver innen security, IKT-sikkerhet og ubemannede luftfartøy (droner).  

Kyst

 • Farleder
  Regjeringen foreslår å bevilge i alt 243,6 millioner kroner til å gjennomføre farledsutbedringer. Tiltakene skal bidra til at farleder får dybde, bredde og navigasjonsinfrastruktur som gir god sikkerhet og framkommelighet. 
 • Innseilingen Bodø (Bodø kommune) – startet i 2015, sluttføring i 2018
 • Tilskudd til kommunale fiskerihavneanlegg
  Regjeringen foreslår å bevilge 31,1 millioner kroner til tilskudd til kommunale fiskerihavneanlegg. I tillegg kommer tidligere inndratte/ikke brukte midler på posten, slik at det kan fordeles 39,650 millioner kroner på posten.  Av dette er det foreslått 7,229 millioner kroner til havner i Nordland: 
  - Nordmæla fiskerihavn – flytebrygge (Andenes kommune, Nordland): 0,5 millioner kroner
  - Vågen fiskerihavn – liggekai fiskeri (Alstadhaug kommune, Nordland): 1,878 millioner kroner
  - Fredvang fiskerihavn – kai og mudring (Flakstad kommune, Nordland): 3,275 millioner kroner
  - Hennes fiskerihavn – flytebrygge (Hadsel kommune, Nordland): 76 000 kroner
  - Svolvær fiskerihavn – flytebrygge (Vågan kommune, Nordland): 1,5 millioner kroner
 • Kystruten Bergen-Kirkenes
  Staten kjøper sjøtransporttjenester på strekningen Bergen-Kirkenes for å sikre et tilfredsstillende transporttilbud for passasjerer som reiser lokalt eller regionalt fra havn til havn, og godstransport mellom Tromsø og Kirkenes. Regjeringen foreslår å bevilge 700,8 millioner kroner til drift av kystruten i 2018. I forbindelse med utlysning av konkurranse om nytt kjøp av tjenester når gjeldende avtale med Hurtigruten AS går ut, er det lagt opp til å videreføre tjenesten med daglige, helårlige og gjennomgående seilinger. 

Elektronisk kommunikasjon 

 • Tilskudd til bredbåndsutbygging
  Regjeringen foreslår å bevilge 69,7 millioner kroner til tilskudd til bredbåndsutbygging i områder der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vil i samarbeid med fylkeskommunene tildele midler til de enkelte prosjektene.
 • Tilskudd til telesikkerhet og beredskap
  Regjeringen foreslår å bevilge 183 millioner kroner til tilskudd til telesikkerhet og -beredskap i en tid der trygg og robust elektronisk kommunikasjon blir stadig viktigere for folk flest, næringsliv og samfunnskritiske funksjoner i alle sektorer. En andel av midlene vil gå til Nasjonal kommunikasjonsmyndighets program for forsterket ekom, som sørger for forsterket elektronisk kommunikasjon i utsatte kommuner. 

Post 

 • Lørdagsomdeling av aviser
  Regjeringen foreslår 96,7 millioner kroner til lørdagsomdeling av aviser i distriktsområder uten avisbudnett.
 • Statlig kjøp av post- og banktjenester
  Regjeringen foreslår 165 millioner kroner til statlig kjøp som skal sikre postomdeling til de mest kostnadskrevende husstandene i distriktsområder, grunnleggende banktjenester i landspostnettet og gratis framsending av blindeskriftsendinger.


Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.