Lars Vorlands innstilling til styret i Helse Nord er klar: Ja til PCI ved Nordlandssykehuset. Foto: Arkiv/Helse Nord

OFFISIELT: Helse Nord-sjefen sier JA til PCI i Bodø

Skrevet av Markus André Jensen
18.10.2017 18:01 - OPPDATERT 22.01.2018 19:21

Direktør Lars Vorlands innstilling er klar: Han vil ha et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset.

Det bekrefter Helse Nord i en pressemelding - akkurat slik Bodø Nu erfarte for en uke siden.

Dermed holder Vorland fast ved innstillingen han ga i februar.

Den gang trakk direktøren saken fra styremøtet, på grunn av til dels voldsom motstand fra legene som utfører PCI-behandling ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Helse Nord-sjefen ønsker å gi et likeverdig behandlingstilbud over hele landsdelen.

–I dag er det om lag 100.000 mennesker nært UNN Tromsø som kan nå et primært PCI-tilbud innen tidsfristen. Adm. direktør vurderer det slik at ved å etablere et PCI-tilbud også i Bodø, vil en tilsvarende befolkning på ytterligere 100.000 mennesker kunne få tilsvarende tilbud om primær PCI, skriver Vorland i innstillingen til styresaken.

PCI-senteret i Bodø tenkes opprettet som et dagtilbud i første omgang, som en satelitt under PCI-senteret i Tromsø. Det vil koste omtrent 17 millioner kroner å etablere tilbudet.

Den store motstanden nordfra har i stor grad handlet om at legene der oppfatter opprettelsen av et tilbud også i Bodø som en svekkelse tilbudet i Tromsø.

I styresaken sier ikke Vorland seg enig i dette:

– Det utføres årlig om lag 3.100 angiografiundersøkelser inkludert 1.400 PCIbehandlinger ved UNN Tromsø. Dette er mange nok prosedyrer til å kunne dele på to PCI-tilbud i Helse Nord, skriver han i innstillingen.

[annonse]
I stor grad har PCI-striden i Nord-Norge delt landsdelen geografisk: I Nordland har høringssvarene i PCI-saken nesten utelukkende vært positive til å etablere et tilbud, mens det i Troms og Finnmark har vært uttrykt bekymring for effekten dette vil ha på fagmiljøet i Tromsø.

Helse Nord-direktøren understreker også at PCI i Bodø vil avlaste luftambulansetjenesten, fordi man slipper å frakte pasienter helt til Tromsø:

– Hjertepasienter er den største pasientgruppen som flys av luftambulansetjenesten. Et PCI-tilbud i Bodø vil særlig avlaste ambulanseflyene. Aktiviteten i Luftambulansetjenesten er økende, og ressursene prioriteres stramt. Ved at færre hjertepasienter har behov for luftambulanse, vil det frigjøre kapasitet som kan benyttes til andre pasientgrupper.

Saken skal styrebehandles onsdag om en uke.

LES OGSÅ:

PCI-saken utsettes: – Ikke forsvarlig å sette i gang et slikt arbeid

Mads Gilbert oppfordrer til PCI-nei

Helse Nord-direktøren går for PCI i Bodø

Ambulerende motiver

Slik er Vorlands innstilling:

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å opprette et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø i en senter-satellitt-modell fra det regionale PCI-senteret ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø.

2. PCI-behandlingen ved Nordlandssykehuset Bodø etableres som dagtilbud med planlagt oppstart i 2019.

3. Styret ber adm. direktør om å sikre at fagmiljøet ved hjertemedisinsk avdeling på Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø også i fremtiden kan opprettholde og videreutvikle forskning og kompetanse.

4. Styret ber adm. direktør om å gjennomføre en evaluering av tilbudet etter fem år.

5. Innsatsen for å øke andelen pasienter som får prehospital trombolyse må prioriteres, og pasientflyten i hele behandlingskjeden må forbedres i hele regionen, jf. styresak 131-2016 Rapport Hjerteinfarkt og perkutan koronar intervensjon (PCI). Et likeverdig tilbud i Helse Nord? - oppfølging og videre prosess og Oppdragsdokument 2017 til helseforetakene.

6. Styret ber adm. direktør om å sørge for at det utarbeides regionale retningslinjer for behandling av pasienter med NSTEMI, jf. anbefaling fra klinisk fagrevisjon.

7. Økonomiske tilpasninger justeres i økonomisk langtidsplan og i årlige budsjetter.