Foto: Per Eidsvik

«Østbyen –⁠ en attraktiv skole og bydel»


Dette er en kommentar og speiler skribentens holdninger.

I intervju med Bodø Nu, publisert 3.9 får Odd Emil Ingebrigtsen spørsmål om hvordan han tenker å løse underbemanningen i bodøskolene. Han sier da at «løsningen ligger i å legge ned Østbyen – en skole med mye oppussingsbehov».

Han gjentar Høyres mantra om at det er skoleplasser (areal) til 8000 elever, mens behovet er 2000 og at merkostnadene er 80 mill. kroner. Det fremgår ikke at dette er beregninger gjort av konsulenten Agenda, der de sammenligner kostnader ved drift av skoler i noen utvalgte kommuner, dels med en helt annen geografi enn Bodø. Som politiker bruker han nedleggelse av Østbyen til å markedsføre en positiv sak for alle andre skoler, ved at de da kan løse personell-utfordringene.

For meg virker det imidlertid som om Høyre, på samme måte som kommunedirektøren, bruker økonomi som påskudd for nedleggelser, men har egentlig andre motiver. Den driftsmessige besparelsen ved å flytte 300 elever fra Østbyen til Saltvern og Aspåsen, ble kalkulert til beskjedne 5.2 mill. kroner pr. år fra og med 2032. Da ble ikke ekstra omkostninger tatt med, eksempelvis at Saltvern bør renoveres for 200 mill. kroner.

I prosessen med barnehage-og skolebehovsplanen i 2021-22, kom det i kommunens dokumenter fram at en nedleggelse av Østbyen kan åpne for en ny barneskole på Alstad, samt en ny skole i ny bydel på Hernes. Begge er saker som har stor prestisje for Høyre og sentrale deler av kommunedirektørens stab.

Høyres sterke bekymring for kommunal økonomi er lite tillitvekkende når de gikk inn for å bygge ny barneskole på Alstad i bystyret 12.5 2022 og med det påføre kapitalkostnader på 25 mill. kroner pr. år med effekt fra inneværende økonomiplanperiode. At en skole med prognoser for nedgang i elevtallet blir prioritert av Høyre, handler ikke om fakta og omsorg for kommunal økonomi, men mer hvor Høyre har sine velgere.

Det andre motivet er ikke så lett å oppdage, men er knyttet til prestisjen Høyre har lagt inn i ny by-prosjektet. De ønsker å få bygd ny skole her i en tidlig fase. Problemet er at prognosene tilsier at det kan bli mange år før elevgrunnlaget blir stort nok.

Dette kan i teorien kompenseres ved at grensene for en ny skole kan omfatte deler av Aspåsen, mens sistnevnte tar over hele eller deler av Østbyen skolekrets. En bit av denne skolekretsen er nettopp overført til Aspåsen.

Høyre som viser til at det er overkapasitet på 2000 elevplasser møter seg selv i døra hvis de vil bygge en ny skole på Hernes i stedet for å utnytte ledig kapasitet. 

I kommunens saksdokumenter sies det «at nedleggelse av Østbyen «vil gi mulighet til å se på ny skole i forbindelse med ny by – med en tomt som er bedre egnet til skoleformål, bl.a. med et større og bedre uteområde. Dette vil også stimulere til boligbygging i den nye bydelen.» Dette leder over på et annet perspektiv med denne saken, som berører alle bydeler utenfor sentrum. I sak 132/21 til bystyret 28.10 ble det skrevet følgende:  

«Gjennom å fylle opp den ledige kapasiteten i sentrum ved å legge ned Østbyen skole vil boligbygging rettet mot barnefamilier måtte skje i andre områder av byen hvor det er ledig kapasitet.»  

Dette innebærer at det ikke bare er Østbyen skole som berøres, men hele bydelen med sitt bo-og-nærmiljø. Det er et paradoks at det ikke skal legges til rette for barnefamilier i den mest sentrale bydelen i kommunen med nærhet til store arbeidsplasser, mangfoldig service, City Nord, Nordlandshallen, Bodø Spektrum, parker og kollektiv trafikk.

Med tanke på tilflytting utenfra er bydelen attraktiv for mange innvandrere. Her er gode muligheter til renovering/utvikling av boliger, spesielt der Forsvarsbygg, Nordlandsykehuset og kommunen har eiendommer.

I økonomiplanen for 2022-2025 er hensynet til ny bydel mye viktigere og det uttrykkes på følgende måte:

 «Fremdrift er viktig for Bodø kommune, da det er krevende å planlegge for at utvikling fremover i hovedsak skal skje i ny bydel og dette tidspunktet flytter seg. Jo lengre frem i tid overtakelse skjer, jo større del av kommende utvikling må tas i dagens bydeler med konsekvenser for utviklingsverdi av ny bydel.»

Jeg tror det er mange innbyggere som ikke har oppfattet at fremtidige investeringer som potensielt kan skje i ulike bydeler, mer og mer vil bli konsentrert om ny bydel Hernes. Ny skole er et eksempel. I stedet for å utvikle videre bruk av eksisterende kapasitet og infrastruktur, som normalt er god kommuneøkonomi, skal investeringene settes inn i en ny bydel til tross for at behov og tidsperspektivet er mye mer usikkert enn visjonære politikere og byråkrater vil fortelle.

Østbyen har som bydel et mangfold og en tilgjengelighet som planleggere ikke kan skape på Hernes i overskuelig fremtid. Tilsvarende gjelder også for andre bydeler i Bodø. Jeg synes slagordet som noen partier bruker om «å ta hele kommunen i bruk «er relevant.

Det betyr at det nye bystyret må erkjenne at det meste av fremtiden faktisk er her vi bor i dag, når økonomiplan, skoleplan og andre planer skal behandles i neste fire-årsperiode. 

Per Eidsvik

Medlem av FAU for Østbyen skole

 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.

Les mer om:

Bodødebatt