Håkon Møller i Bodø MDG. Foto: Rachel E. Antonsen

– Privatbilisme settes foran en nødvendig satsing på barn og unge, myke trafikanter og miljø

MENING: Håkon Møller og Paro N. Lyngmo i Bodø MDG mener en grønnere bypakke er høyst nødvendig.

I desember 2016 vedtok Bodø bystyre å utrede en videreføring av Bypakke Bodø. Vedtaket satte en ny standard for satsing på grønn transport i byen vår. For første gang la politikerne til grunn at transportplanleggingen skal ha utgangspunkt i nullvekstmålet, som betyr at trafikkveksten skal skje uten at personbiltrafikken øker.

Målet for dagens bypakke er bedre framkommelighet for alle trafikantgrupper. Det gjør den lite egna til å løse viktige utfordringer knytta til utslipp, folkehelse og arealbruk. Sannsynligvis vil helheten i bypakka, der mesteparten av midlene brukes på motorvei, øke biltrafikken i Bodø. Det er ikke i tråd med ønskene fra dagens bystyre om nullvekst, økt sykkelandel, utslippskutt og en grønnere by.

Styringsgruppa i Bypakke Bodø har foreslått ei pakke med tiltak som er i tråd med moderne transportplanlegging. Beboere langs Nordstrandveien og Hålogalandsgata kan endelig se fram til tryggere skoleveier og mindre trafikkbelastning. Trefeltsveien til Hunstadmoen gir buss og sykkel prioritet. Sjøgata blir både tryggere og triveligere å bevege seg i. Kollektivreisende får et bedre og mer forutsigbart tilbud, og det legges til rette for elektrifisering av busstrafikken i Bodø by.

I møtet 24. januar ble det klart at ingen av partiene i formannskapet ønsker å følge anbefalingen. Argumentasjonen er at Bodøs innbyggere ikke tåler et høyere skatte- og avgiftstrykk enn i dag. Det er forståelig. Avgifter som ikke tar høyde for betalingsevne, kan ramme usosialt. Men når politikerne skyter ned bypakka på grunn av høyere bomutgifter, setter de i praksis privatbilisme foran en nødvendig satsing på barn og unge, myke trafikanter og miljø.

Å ta ned bilavhengigheten i samfunnet er noe av det mest sosiale vi kan gjøre. Enten du passerer en bomring på tur til og fra jobb eller ikke, er bilen, nest etter bolig, privatøkonomiens største pengesluk. En storsatsing på miljøvennlige, helsefremmende og rimelige transportmidler er en gavepakke til dem som i dag ikke har råd til bil, eller som bare har råd til én bil når behovet til husstanden – med dagens infrastruktur – tilsier to.

De foreslåtte tiltakene legger også til rette for en smart arealbruk der vi unngår nye jafs av verdifull matjord eller natur. Og de legger til opp til en prioritering som er helt nødvendig hvis vi skal nå utslippsmålet som er foreslått i kommunens nye klimaplan. Det er skuffende at selverklærte miljøpartier som Rødt og Venstre ikke ser dette.

Flertallet i formannskapet setter sin lit til at en framtidig byvekstavtale med Staten vil kunne finansiere tiltakene uten økte bomtakster. Det er urealistisk. For det første vil en eventuell utvidelse av byvekstordningen tidligst vedtas i ny nasjonal transportplan (NTP) i 2022.

Fem av byene som kvalifiserte gjennom NTP i 2014, venter fortsatt på å få inngå sine avtaler. For det andre er det ingen grunn til å tro at en byvekstavtale gir mindre bompenger. I de fire byene som i dag har byvekst- eller bymiljøavtaler, er gjennomsnittlig takst for ordinære personbiler 25 kroner. I tillegg har alle fire rushtidsavgift.

Miljøpartiet De Grønne frykter for signaleffekten ved at Bodø kommune tar ned ambisjonene på transportsiden. Sier vi nei nå, betyr det i praksis at vi skrinlegger nullvekstmålet, bremser klimaomstillingen og pauser utviklinga av sykkelbyen Bodø på ubestemt tid. Det kan slå negativt ut for arbeidet med å lande en byvekstavtale.

[annonse]
Skatte- og avgiftstrykket i kommunen er på vei ned. Det siste året har eiendomsskatten i Bodø blitt satt ned med én promille. I den nye økonomiplanen legger bystyreflertallet, med støtte fra De Grønne, opp til at eiendomsskatten skal videre ned. Dette, i kombinasjon med den nye bypakka, gjør det mulig å gjennomføre et lokalt, grønt skatteskifte fra skatt på bolig til skatt på forbruk. Det er skuffende at partiene på borgerlig side ikke ser ut til å ville være med på det.

I øyeblikket er De Grønne eneste parti som stiller seg bak hovedlinjene i den foreslåtte bypakka. Vi er også eneste parti som tør å være tydelige på at vi – enten vi liker det eller ikke – trenger økte bomtakster for å finansiere tiltakene. Skulle bystyret og fylkestinget legge tidligere målsetninger og vedtak til side, tar vi gjerne kampen for et grønnere transport-Bodø etter valget i september.

Håkon Møller, gruppeleder og førstekandidat MDG Bodø

Paro N. Lyngmo, andrekandidat MDG Bodø

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.