JEVNLIG TESTING: Renseanleggsansvarlig og fagoperatør vann og avløp Tommy Larsen henter ut en av mange vannprøver på renseanlegget i Stokkvika.

De holder oss
friske og trygge

Når Bodø kommune skal forsikre seg om at kloakken som går ut i Saltfjorden er tilstrekkelig renset, er det Labora som står for den faglige sjekken

– Det handler om å sikre miljøet vårt, sier fagrådgiver Svein Harald Hammer hos Labora i Bodø.

Labora er et akkreditert laboratorium for blant annet prøvetaking av avløpsvann. Her jobber det eksperter med tung og spisset kompetanse, noe som er kommunens garantist for at man til en hver tid har nøyaktig kontroll med hva som slippes ut i havet.

SIKRET GOD KONTROLL

– For oss det det helt avgjørende med en god internkontroll og med Labora på laget er vi sikret en høy, løpende kvalitet, sier seksjonsleder Ståle Enge ved vann- og avløpskontoret i Bodø kommune.

Saken fortsetter under bildet.

SIKRER MILJØET: Det nye renseanlegget i Stokkvika spiller en sentral rolle når Bodø kommune skal sørge for at avløpsvannet som slippes ut er tilstrekkelig renset.

Labora er det eneste laboratorium i Nord-Norge som er akkreditert for prøvetaking på avløpsrenseanlegg. I dag har Labora ansvaret for å analysere avløpsprøver fra fire renseanlegg i kommunen:

  • Hammervika
  • Skanseodden
  • Kvalvikodden
  • Stokkvika

Det er en nøye planlagt prosess som ligger til grunn for analysene. Det tas prøver av avløpsvannet som kommer inn og ut fra renseanleggene, for å kartlegge rensegraden i anlegget.

I 2020 hentet Bodø kommune ut 1.780 tonn med slam fra sine renseanlegg. Dette er slam som går til deponering hos IRIS.

DE VIKTIGE DETALJENE

Labora sørger også for at de ulike måleinstrumentene på en rensestasjon er kalibrerte og fungerer i henhold til krav og spesifikasjoner. De lærer også opp personell som skal gjennomføre prøvetakingene.

Saken fortsetter under bildet.

TEMPERATURSJEKKk: Christine Kvammen sjekker temperaturen på prøvene som kommer inn. Ingenting er overlatt til tilfeldighetene.

– Her er detaljene viktige, slik at prøvene blir korrekte, understreker Hammer.

På laboratoriet til Labora analyserer man for mange ulike parametere innen kjemisk analyse, for eksempel kjemisk- og biokjemisk oksygenforbruk, suspenderte stoffer og fosfor. Analyser av avløpsvannet gir videre et mål på om renseeffekten for anlegget ligger innenfor satte krav  i forurensingsforskriften.

SLURV TIL BESVÆR

Når kommunen og Labora gjør sitt beste for å sikre forsvarlige utslipp, skaper det dessto større hodebry når kommunens innbyggere tidvis ikke bryr seg om hva som skylles ned i klosettet.

– Vi finner skurefiller, vattpinner, kondomer, bind og engangsservietter. Dette er faktisk et stort problem, sier fagleder Per Ivar Svendsen ved vann- og avløps-
kontoret.

Saken fortsetter under bildet.

VIKTIG JOBB: – Som akkreditert laboratorium for prøvetaking av avløpsvann har vi en viktig funksjon for å sikre at miljøet rundt oss blir ivaretatt, sier fagrådgiver og teknisk ansvarlig for avløp Svein Harald Hammer hos Labora i Bodø.

Disse gjenstandene kan også skape trøbbel i renseanlegget og skade utstyret. Så her er det er et stort potensial for byens innbyggere til å skjerpe seg.

En annen hodepine er det faktum at folk heller ribbe- og pinnekjøttfett i vask og klosett.

– Hver jul og ved hver nyttårsfeiring ser vi en markant økning av tette rør på grunn av dette, understreker Svendsen.

PRIVATE AVLØPSRENSEANLEGG

Mange husstander i Salten har krav om private avløpsrenseanlegg, også kalt minirenseanlegg. Når nye renseanlegg er satt i drift er det eieren som er ansvarlig for at anlegget renser tilstrekkelig.

Saken fortsetter under bildet.

GRUNDIGE TESTER: Fagrådgiver kjemi, Monica Nilsen, har lang erfaring med å håndtere de viktige vannprøvene.

Labora kan bistå med farekartlegging og risikoanalyse for alle typer avløpsanlegg.

– Vi kan bidra med analyser av avløpsvann også for privatpersoner. Allerede i oppstartsfasen av nye anlegg kan vi bistå i planlegging og komme med våre anbefalinger, sier Hammer.

LANG ERFARING

Labora jobber for holde folk og næring i nord friske og trygge. De har bygget kompetanse i over 60 år, og vet hva som skal til for at ditt drikkevann, oppdrettsanlegg, produksjonsmiljø, slakteri, miljøstasjon, dusjanlegg, avløp eller skip skal være hygienisk og trygt.

Labora er et privat aksjeselskap som eies av Iris Salten IKS. Fordelt på ulike avdelinger har selskapet totalt 30 medarbeidere.

Du kan leser mer om Labora her.