Foto: Roar Wiik

Røde tall for kommunen - ligger an til å bruke flere titalls millioner kroner for mye

Det ligger an til å bli et merforbruk i Bodø kommune. I hvert fall om de røde tallene fra den første tertialrapporten fortsetter.


Kommunedirektør anslår at kommunen vil ende opp med et merforbruk på nærmere 60 millioner kroner i løpet av 2023. 

Det kommer frem i den første tertialrapporten som skal opp til politisk behandling. 
 
– Det er fortsatt stor usikkerhet om de økonomiske rammene for kommunesektoren for inneværende år. Revidert nasjonalbudsjett legger opp til at kostnader som følge av økt pris- og lønnsvekst blir kompensert. Kommunens beregninger viser at dette ikke fullt ut er tilfelle for Bodø, opplyser kommunedirektør Kjell Hugvik.

Tertialrapporten gir en oppdatert oversikt over kommunens økonomi etter årets fire første måneder og med en prognose for resultatet ved årets slutt.
 
I saken skriver kommunedirektøren at alle kommunens tjenesteområder er gjennomgått, med forslag til budsjettjusteringer der det er nødvendig.

Mangler personell og høyt sykefravær

Det rapporteres om utfordringer i de to største avdelingene i kommunen.
 
Helse- og omsorg (HO) er i rute når det gjelder omstillingskrav, men har store problemer med manglende personal på grunn av vanskelig rekruttering og høyt sykefravær. Det brukes fortsatt store økonomiske ressurser til kjøp av tjenester fra byråer, og overtid hos egne ansatte.

 
I oppvekst- og kulturavdelingen (OK) er det utfordrende å tilpasse økonomien til omstillingskravene som er pålagt de ulike tjenestene. Utfordringsbildet er fortsatt størst innenfor barnevernet.

Tærer på oppsparte midler

I saken foreslår kommunedirektøren å bruke 63,3 millioner kroner av disposisjonsfondet til å finansiere de foreslåtte budsjettjusteringene.
 
I kommunedirektørens prognose anslås det et merforbruk ved årets slutt på 57,3 millioner kroner etter at de foreslåtte budsjettjusteringene er godkjent.
 
– Tjenestene jobber hardt med omstillingskravet og målet er å nå balanse ved årets slutt. Dette er en krevende prosess. Det er fortsatt mye usikkerhet i fremlagte tall, og det foreligger ikke fullstendig informasjon på alle områder. Det forventes at det blir behov for budsjettjusteringer i tertialrapport 2 når informasjon om lønns- og pensjonsoppgjør er fullstendig, skriver kommunedirektøren i sin konklusjon.
 
Saken skal nå videre til behandling først i formannskapet 8. juni og deretter i bystyrets siste møte før sommeren 15. juni. 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.