Tiltaltes forsvarer Svein Inge Skipnes avbildet i forbindelse med en annen rettssak. Foto: Andreas Sandnes Olsen

Svindlet NAV for 150.000 kroner - forklarte det med søvnunderskudd

En 35 år gammel mann ble i Salten og Lofoten tingrett dømt til 36 timers samfunnsstraff, med en gjennomføringstid på 120 dager, etter at han skal ha svindlet NAV for i overkant 150.000 kroner.


Nordland statsadvokatembeter anket deretter dommen til Hålogaland lagmannsrett, der anken gjaldt bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet.

Aktor la ned påstand om samlet straff av 30 dager fengsel i lagmannsretten. 

– Mannen var tiltalt for med forsett å skaffe seg eller andre uberettiget vinning. Bedrageriet er grovt fordi det særlig legges vekt på at det har hatt til følge en betydelig økonomisk skade.

– Det oppstod tap eller fare for tap for NAV, het det i tiltalen.

Over en periode på seks måneder skal tiltalte ha oppgitt kroner null på de elektroniske meldekortene til NAV, til tross for at han hadde arbeidet til sammen over 700 timer. Dermed fikk mannen utbetalt over 150.000 kroner for mye i dagpenger. Videre var mannen tiltalt for å skriftlig eller muntlig ha gitt uriktig opplysning til offentlig myndighet når forklaringen er bestemt til å avgi bevis.

I august 2019 sa tiltalte opp sin gamle jobb som innebar at han arbeidet turnus med rotasjon. Jobben mente han ikke var forenlig med tre små barn. Hvor to av barna ikke sov om natten - og den tredje skal ha sovet dårlig. 

Tiltalte trodde at han måtte vente i to måneder før han søkte dagpenger hos NAV. Etter å ha søkt dagpenger fikk han dette innvilget, men fordi NAV la til grunn at tiltalte hadde sluttet i jobben «uten rimelig grunn», fikk han 12 uker forlenget ventetid før oppstart med dagpenger. Dette vedtaket påklagde tiltalte. 

Kunne ikke forklare

Totalt gikk tiltalte omtrent seks måneder fra han sa opp jobben til han mottok første utbetaling av dagpenger. Da dagpengene kom, trodde tiltalte at han hadde krav på etterbetaling av dagpenger, ettersom han selv mente han hadde skjellig grunn til å si opp stillingen sin. 

I perioden mens han ventet på dagpenger fikk han en midlertidig stilling.

Dette informerte ikke tiltalte NAV om, men fortsatte å sende inn meldekort hver fjortende dag – til tross for at han var i arbeid de fleste av disse ukene. Etter seks måneder stoppet NAV utbetalingene til tiltalte, etter å ha innhentet opplysninger fra arbeidsgiver om timene han hadde arbeidet.

Tiltalte mottok tilbakebetalingskrav fra NAV på dagpengene, som han betalte NAV etter at forholdene ble avdekket. I samme brevet fikk han beskjed om at
han ikke fikk medhold i klagen på ventetiden han hadde før utbetalingen av dagpenger begynte. 

Hvorfor han krysset nei på meldekortets spørsmål om han hadde vært i arbeid de siste 14 dagene, forklarte tiltalte med at han trodde han ikke skulle oppgi midlertidig arbeid. Hvorfor han hadde en slik oppfatning kunne han ikke forklare. 

– Det er bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte har gitt uriktige opplysninger til NAV, som ledet til et tap tilsvarende det beløpet tiltalte fikk utbetalt, skriver lagmannsretten.

Forsett, eller uaktsomhet 

Spørsmålet som lagmannsretten ønsket å belyse var om tiltalte hadde handlet med forsett, om å skaffe seg uberettiget vinning, eller grov uaktsomhet. 

Ved vurderingen har lagmannsretten lagt vekt på at siktedes omsorgsoppgaver var svært utfordrende i denne perioden. Noe som underbygges av det forhold at han så seg nødt til å si opp jobben. Det er på det rene at siktedes klage ikke var tatt til følge på tidspunktet meldekortene ble sendt inn. Siktede var dermed i villfarelse med hensyn til om klagen hans var tatt til følge.

En samlet lagmannsrett har kommet til ikke å kunne utelukke siktedes forklaring om at han trodde han hadde fått positivt svar på klagen.

Lagmannsrettens er i likhet med tingretten kommet til at tiltalte skal domfelles for grovt uaktsomt grovt bedrageri og at riktig reaksjon i denne saken vil være samfunnsstraff. Videre legges det vekt på at siktede har erkjent de faktiske forhold, at beløpet ble tilbakebetalt umiddelbart etter at Nav fremsatte krav om det, samt siktedes omsorgsoppgaver.

I likhet med dommen fra tingretten dømmes tiltalte til samfunnsstraff i 36 timer. Med noe kortere gjennomføringstid enn i tingretten - som ble satt til 90 dager, subsidiært fengsel i 24 dager.

 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.

Les mer om:

domstol