Min Side, og tegning av nye abonnement er for øyeblikket stengt grunnet teknisk vedlikehold. Ved spørsmål kontakt kundesupport.

Christin Ilstad, talsperson for FAU Bodøsjøen. Foto: Privat

«Til det beste for økonomien –⁠ ikke elevene»

Flytting av ungdomstrinnet fra Bodøsjøen til Bankgata virker utelukkende økonomisk begrunnet, og vil etter vår mening ha mange negative effekter for elevene.


Dette leserinnlegget gir uttrykk for skribentenes holdninger. 

Kommunen har over mange år lovet en utbygging av Bodøsjøen skole, både for å ha kapasitet til alle elevene i området og for å få på plass fasiliteter som har manglet, for eksempel en ekstra gymsal. At kommunen nå foreslår å flytte ungdomstrinnet til Bankgata er en helomvending som er svært overraskende.   

Vi har selvsagt forståelse for at kommunen må gjøre prioriteringer, tenke bærekraft og sikre best mulig utnyttelse av kommunens begrensede midler. Vi registrerer imidlertid at kommunen utelukkende legger økonomisk bærekraft til grunn i den foreliggende barnehage og skolebehovsplanen, og ikke hensynet til bærekraft i form av helse og miljø.  
 
Konsekvensen av forslaget, slik FAU Bodøsjøen vurderer det, er følgende: 

Trygg skolevei blir ikke prioritert 

Avstanden fra Bodøsjøen borettslag til Bankgata skole er 3,6 km og det tar ca 45-50 minutter å gå én vei for en voksen person. Det er langt selv for en voksen, og de færreste voksne velger å gå på jobb med den avstanden. Elevene skal i tillegg bære på en tung skolesekk begge veier. Konsekvensen vil kunne være både trøtte, slitne og ukonsentrerte elever allerede før skolehverdagen engang har begynt.  

På vinteren er det imidlertid værhardt og fortauene inn mot byen er veldig ofte ikke brøytet godt nok, eller ikke brøytet i det hele tatt. Selv foreldre som sykler på jobb vinterstid føler seg utrygg langs veiene inne i sentrum. 

Slik vi vurderer det vil dette medføre at mange elever blir kjørt til skolen av sine foreldre eller de tar bussen. Elever uten foreldre som kan kjøre, eller som ikke har råd til bussen, vil måtte gå den lange veien.  

Kollektivtilbudet er for dårlig

Mange av foreldrene som i dag har barn ved Bodøsjøen ungdomsskole har også barn som har vært, eller er elever ved Bodø videregående skole. Erfaringen deres er at det er problematisk å komme seg til skolen fordi kollektivtilbudet er upålitelig. Det er per i dag heller ingen relevante bussruter som har stopp i nærheten av Bankgata skole.

Trafikkfarlig løsning 

Som nevnt over vil løsningen med å flytte ungdomstrinnet ved Bodøsjøen til Bankgata skole gjøre at mange foresatte kjører sine barn på morgenen. Det vil genere mer trafikk gjennom Bankgata, som allerede er en tungt trafikkert gate i morgentimene.  
 
Det er videre ikke tilrettelagt med en av/påstigningssone foran Bankgata skole. Tvert imot er all stopp forbudt, og det gis bøter hvis man blir tatt i å sette av/hente langs skolen. I sum mener vi forslaget vil generere trafikkfarlige situasjoner.  

Løsningen forsterker forskjeller mellom ressurssterke og -svake   

Løsningen som foreslås favoriserer ressurssterke familier som enten kan kjøre sine barn, eller har økonomi til å betale for bussbillettene eller investere i en sykkel med piggdekk som duger på vinterforhold. For familier med dårlig råd vil barna måtte gå de 50 minuttene det tar hver vei. Om de stilte svakt fra før, så forsterkes det gjennom en slitsom skolevei. 

Mer utrygt skolemiljø 

Vi mener løsningen vil gi et mindre trygt skolemiljø. Større forhold gjør det vanskeligere å følge opp i et utvidet og ukjent ungdomsmiljø. I tillegg er skolen sentrumsnær. De fleste er kjent med de utfordringer som er i tilknytning til sentrum/Glasshuset og City Nord, som ligger på veien hjem, eksempelvis omsetning av stoff, salg av seksuelle tjenester, og vold. I dag vanker våre barn i stor grad sammen med venner i nærområdet etter skoletid, og vi som foreldre ser med stor bekymring på at de skal la seg friste til å oppsøke City Nord/sentrum, mens de venter på bussen, skyss hjem eller annet.  

Mange familier har videre valgt å flytte til Bodøsjøen nettopp på grunn av at bydelen har 1-10 skole, med de fordelene det gir for trygghet og stabilitet som følge av små og kjente forhold. 

For de svakeste elevene, som nettopp trenger stabilitet og trygghet, vil overgangen til et stort skolemiljø hvor klassene settes sammen på nytt med mange nye fjes bli tøff. Det kan gi negative konsekvenser for læring, sosiale relasjoner og i verste fall bidra til psykiske utfordringer, skolevegring og frafall fra skolen.  

Hensynet til helse og miljø er fraværende 

Flytting av ungdomstrinnet ved Bodøsjøen til Bankgata vil gi som resultat at mange ungdommer blir kjørt, eller tar buss fremfor å gå. Det er negativt for folkehelsen og i strid med FN sitt bærekraftmål nummer 3 God helse og livskvalitet. 

Økt trafikk vil i tillegg være negativt for å nå bærekraftmål nr 11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn og nummer 13 Stoppe klimaendringene pga økt biltrafikk/trafikkfarlige situasjoner. 

Vårt forslag til løsning:

Grønnåsen, Alstad og Bodøsjøen må ha ungdomstrinn med plass til alle

For å realisere kommunens egen målsetting om trygg skolevei, FN sine bærekraftmål om redusert forurensing og god folkehelse, og elevenes behov for et trygt og oversiktlig skolemiljø, så må skolekretsen Innstranda sikres tilstrekkelig kapasitet til å kunne ta imot alle elever som bor i kretsen, både på barnetrinnet og ungdomstrinnet.  
I den sammenheng utgjør Grønnåsen, Alstad og Bodøsjøen en naturlig geografisk halvdel av Innstranda skolekrets pga avstandene. Området er i tillegg i kraftig vekst som følge av mange planlagte utbygginger. Slik vi ser det må denne delen av skolekretsen ha en ungdomsskole med plass til alle, både de som bor her i dag og fremtidige tilflyttere.  

Bodøsjøen eller Alstad, ikke Bankgata

Vi ønsker selvsagt aller helst at kommunen bygger ut Bodøsjøen skole som lovet og planlagt.  

Hvis det av økonomiske hensyn ikke er mulig å opprettholde to ungdomsskoler i området, så må én av disse bygges ut, slik det er tilstrekkelig kapasitet til alle ungdoms-skoleelevene på en skole i dette nærområdet.  
 
Forutsetninger dersom flytting til Bankgata vedtas 

Skulle kommunen mot vårt ønske vedta å flytte ungdomstrinnet ved Bodøsjøen til Bankgata, så MÅ følgende ivaretas:  

  • De som går i 9.trinn når flytting evt. trer i kraft må få fullføre sin grunnskole ved Bodøsjøen, da de allerede har startet forberedelsene avsluttende eksamener på 10. trinn etter «Bodøsjøen-modell».  
  • Et eventuelt bytte av skole må varsles i så god tid i forveien at de som ønsker det rekker å søke seg til alternative skoler. Frist er 1.12 i året før skolestart. Dette forslaget kan etter dette ikke gjennomføres for skoleåret 22/23. 
  • Kommunen må tilby skolebuss med gunstige betingelser for å utjevne forskjeller, for eksempel klippekort med rabattert pris, søskenrabatt, behovsprøving og fri skyss for de med dårligst økonomi.   
  • Det må kjøres en god prosess med dagens lærere ved Bodøsjøen ungdomstrinn, og de som ønsker det må få følge med på flyttelasset.  
  • Kommunen må dedikere flere fagarbeidere og økt kapasitet hos helsesykesøster ved Bankgata som en konsekvens av økt elevtall.
Og til slutt: 

  • Uavhengig av beslutning om ungdomstrinnet så må kommunen snarest sørge for utbedring av uteområdet på Bodøsjøen skole, som ble fjernet som følge av et dårlig planlagt første trinn i en utvidelse av skolen i fjor. 
 

 

 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.