Vedrørende kutt i stillinger ved Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) i Bodø kommune


Vi viser til budsjettforslaget til Bodø kommune, som skal opp i bystyret den 8.desember. Kommunedirektøren har foreslått nedtrekk av to stillinger i PPT. 

PPT er en lovpålagt tjeneste jf. Opplæringsloven. Bodø kommune ved bystyret vedtok i 2007 at PPT skal være en desentralisert tjeneste, det vil si at rådgiverne i kommunen skal ha kontorsted på skolene.

I 2019 hadde tjenesten 24,6 stillinger. Sluttrapport fra Agenda Kaupang 2019 konkluderte med at dette var et nødvendig antall stillinger for å opprettholde en desentralisert tjeneste.

Siden den gang har PPT blitt redusert med to stillinger. Vi har mistet kontorsted ved flere skoler. Barn og unge i Bodø kommune venter på hjelp opptil et år.

Dette er ikke forsvarlig saksbehandlingstid jf. Udir og Statsforvalteren. Forsvarlig saksbehandlingstid anses å være tre måneder fra henvisning til sakkyndig vurdering foreligger.

Regjeringen har i Stortingsmelding 6 besluttet at PPT skal være mer til stede i barnehager og skoler for i større grad kunne bidra til å forebygge vansker og tilpasse tilbudene til mangfoldet i barne- og elevgruppen.

PPT er en viktig del av laget rundt barna og elevene, og skal bidra til at de får den hjelpen de trenger, når de trenger den. PPT har et todelt mandat. I tillegg til sakkyndighetsarbeid skal vi bistå barnehager og skoler med å skape et godt og inkluderende læringsmiljø i Bodø kommune (jf. kompetanseløftet). Dette er en statlig satsning hvor Bodø kommune er pilot, og hvor PP-tjenesten har en sentral og krevende rolle.

PPT er også kategorisert som samfunnskritisk personell for sårbare barn. Det er forventet at 1.linjetjenesten skal kunne behandle lettere og moderate psykiske vansker (angst og depresjon hos barn og unge).

Vi møter daglig barn som strever så mye at de ikke makter å komme seg på skolen. PPT har en sentral rolle i saker som omhandler skolevegring og psykiske lidelser. PPT har kompetansen til å forebygge og bistå ved psykiske vansker. Slik situasjonen er i dag har vi dessverre lite handlingsrom til å utføre dette arbeidet. 

Med dagens bemanning er PP-tjenesten i Bodø kommune ikke rustet til å utføre de lovpålagte oppgavene (jf. Bemanning i PP-tjenesten ved Nordlandsforskning, 08.11.22).

Vi har høy kompetanse og et stort ønske om å bistå. Det er altfor mange barn i Bodø kommune som sliter med faglige og sosiale utfordringer. Dessverre kommer vi til kort med tanke på å møte disse behovene. Vi kommer heller ikke i posisjon til å jobbe forebyggende eller gi tilstrekkelig hjelp. 

PP-tjenesten merker allerede at økonomien i skolene og barnehagene er redusert. Henvisninger til PPT er økende. Vi ser flere barn og unge med faglige og sosiale utfordringer som opplever manglede mestring, og faller utenfor. Dette er en kostnad som Bodø kommune ikke kan være seg bekjent. 

Det er frustrerende for oss som leverer tjenestene å vite at vi begår lovbrudd samtidig som det er foreslått kutt i tjenesten. I stedet for å ta ned stillinger må vi heller øke antall stillinger for å bedre oppvekstsvilkår.

Hvis Bodø kommune velger å redusere stillinger vil vi ikke kunne fungere som en desentralisert tjeneste. Dette er i tråd med konklusjon til Agenda Kaupang i 2019 «En reduksjon i bemanningsnivået forutsetter blant annet en økt sentralisering av tjenesten og lengre ventetid».

PPT vil ikke ha kapasitet til å utføre de lovpålagte tjenestene.

På vegne av PPT Bodø kommune,
plasstillitsvalgt for Utdanningsforbundet
Britt Inger Wigen 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.